bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rok 2016


Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ

o wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zainteresowania wsi Szropy-Zielonki w gminie Stary Targ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zainwestowania wsi Stary Targ w gminie Stary Targ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainteresowania wsi Waplewo Wielkie i Waplewko zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Stary Targ nr XXX/278/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. (ogłoszony w dz. U. Woj. Pomorskiego nr 51 poz. 1050 z 15 maja 2006 r.) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


obwieszczenia Wójta Gminy Stary Targ


Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 08 czerwca 2016r. w sprawie rozpatrzenie uwag złożonych do projektu MPZP dla fragmentu gminy Stary Targ w rejonie obrębów Tropy Sztumskie i Kalwa


sprostowanie


Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Stary Targ w rejonie obrębów Tropy Sztumskie i Kalwa pod nazwą "Wiatraki Topy"


Obwieszczenie Burmistrza Dzierzgonia

o wydaniu postanowienia w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia oraz obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pod nazwą "Budowa Parku Wiatrowego Kalwa- zespołu 8 elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną"


Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie istnejącej sieci SN 15kV w celu umożliwienia likwidacji rozdzielni 15/15/0, 4kV R-7863 "PZ Kościelec" w miejscowości Kościelec, na terenie działek nr 312/1, 312/3 i 312/4, obręb Bukowo gmina Stary Targ


Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie wieży dla stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile S.A., na działce nr 123/3 obr. Dąbrówka Malborska, gmina Stary Targ.


Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej nN typu AsXSn4z70mm2 wraz ze słupami, budowa linii kablowej, budowa złączy kablowo-pomiarowych 3 szt., demontaż linii napowietrznej na działkach 218/1, 218/20, 218/21, 218/17, 216/17, 216/1, 185/2, 188/1, 186/6 obr. Szropy gmina Stary Targ.Opublikował: Justyna Paździoch
Publikacja dnia: 07.12.2016
Podpisał: Bartosz Recław
Dokument z dnia: 07.12.2016
Dokument oglądany razy: 4 088