bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Uchwały 2015r.

Uchwały podjęte 01 grudnia 2014r.

Uchwała nr I/1/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stary Targ

Uchwała nr I/2/2014 w sprawie: wyboru V-ce Przewodniczącego Rady Gminy Stary Targ

Uchwały podjęte 08 grudnia 2014r.

Uchwała nr II/3/2014 w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Gminy i ich składów osobowych

Uchwała nr II/4/2014 w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na rok 2014

Uchwały podjęte 22 grudnia 2014r.

Uchwała nr III/5/2014 w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na rok 2014

Uchwała nr III/6/2014 w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Stary Targ

Uchwała nr III/7/2014 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Stary Targ do zaciągania zobowiązań

Uchwała nr III/8/2014 w sprawie: oczywistej omyłki w oznaczeniu miesiąca podjęcia uchwały nr XL/315/2014 Rady Gminy Stary Targ z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz zasad jej poboru w 2015r.

Uchwała nr III/9/2014 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Stary Targ do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie wystepującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00zł.

Uchwały podjęte 30 grudnia 2014r.

Uchwała nr IV/10/2014 w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na rok 2014

Uchwała nr IV/11/2014 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwały podjęte 29 stycznia 2015r.

Uchwała nr V/12/2015 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2015- 2023

Uchwała nr V/13/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Targ na rok 2015

Uchwały podjęte 05 marca 2015r.

Uchwała nr VI/14/2015 w sprawie: ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r.


Uchwała nr VI/15/2015 w sprawie: Kontynuowania członkostwa Gminy Stary Targ w Lokalnej Grupie Działania "Kraina Dolnego Powiśla" w okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020.zmian w uchwale Nr V/13/2015 RG Stary Targ z dnia 29 stycznia 2015r.

Uchwała nr VI/16/2015 w sprawie: zmian w uchwale nr V/13/2015 Rady Gminy Stary Targ z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Targ na 2015r.

Uchwała nr VI/17/2015 w sprawie: zmian w budżetu Gminy Stary Targ na rok 2015.

Uchwała nr VI/18/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwała nr VI/19/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Stary Targ środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała nr VI/20/2015 w sprawie: zmiany uchwały nr VI/20/2015 w sprawie: zmiany Uchwały nr VI/12/2015 Rady Gminy Stary Targ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2023

Uchwała nr VI/21/2015 w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Stary Targ  pozyczki z budżetu  państwa na wyprzedzjące finansowanie projektów realizowanych w ramach działań Programu  Rozowju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

 
Uchwała nr VI/22/2015 w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stary Targ.


Uchwała nr VI/23/2015 w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szropy.

Uchwała nr VI/24/2015 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stary Targ. Dotyczącej zawarcia umowy najmu z niepełnosprawnymi Mirosławem I Urszulą Wiesner.


Uchwała nr VI/25/2015 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stary Targ dotyczącej wydania zezwolenia na wykonanie ogrodzenia.


Uchwała nr VI/26/2015 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stary Targ dotyczącej nierzetelnego pełnienia nadzoru nad dyrektorem Zespołu Szkół w Starym Targu- Mirosławę Jakubik

Uchwały podjęte 30 marca 2015r.

Uchwała nr VII/27/2015 w sprawie:zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stary Targ na 2015r.

Uchwała nr VII/28/2015 w sprawie: przyjęcia  "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Stary Targ w 2015r."

Uchwała nr VII/29/2015 w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej w Dąbrówce Malborskiej na prace remontowo- konserwatorskie Kościoła w Dąbrówce Malborskiej.

Uchwała nr VII/30/2015 w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na rok 2015.

Uchwała nr VII/31/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwały podjęte 28 maja 2015r.

Uchwała nr VIII/32/2015 w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Stary Targ kredytu długoterminowego.

Uchwała nr VIII/33/2015 w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na rok 2015.

Uchwała nr VIII/34/2015 w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwała nr VIII/35/2015 w sprawie: zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych  z zasobów mienia na terenie Gminy Stary Targ.

Uchwała nr VIII/36/2015 w sprawie: ustalenia zasad polityki czynszowej na terenie Gminy Stary Targ.

Uchwała nr VIII/37/2015 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązującej na terenie Gminy Stary Targ.

Uchwała nr VIII/38/2015 w sprawie: zezwolenia na sprzedaż działek gruntowych oraz lokali mieszkalnych, stanowiących odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do przedmiotowej uchwały na terenie Gminy Stary Targ.

Uchwały podjęte 29 czerwca 2015r.

Uchwała nr IX/39/2015 w sprawie: udzielenia Muzeum Narodowemu w Gdańsku pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego p.n. "Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary Targ na cele muzealne"

Uchwała nr IX/40/2015 w sprawie:zmecie Gminy Stary Targ na rok 2015

Uchwała nr IX/41/2015 w sprawie:zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała nr IX/42/2015 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stary Targ wraz ze sprawozdanieetu za rok 2014.

Uchwała nr IX/43/2015 w sprawie:udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Targ za rok 2014.

Uchwała IX/44/2015 w sprawie: zarządzania poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa


Uchwała IX/45/2015 w sprawie: ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Stary Targ


Uchwała IX/46//2015 w sprawie: zmian w uchwale nr XXXV/347/2015 Rady Gminy Stary Targ z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Stary Targ.


Uchwała IX/47/2015 w sprawie: powołania zespołu ds. . zaopiniowania kandydatów na ławników.


Uchwała IX/48/2015 w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Targ w 2015 roku".


Uchwała IX/49/2015 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Waplewo Wielkie i Waplewko zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Stary Targ Nr XXX/278/2006 z dnia 26 stycznia 2006r (ogłoszony w Dz.U. Woj. Pomorskiego nr 51, poz. 1050 z 15 maja 2006r.).

Uchwała IX/50/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej działek nr 31/1, nr 5 położonych w obrębie Nowy Targ.


Uchwała IX/51/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Stary Targ nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w Gdańsku przyłącza wodociągowego w miejscowości Nowy Targ.

Uchwały podjęte w dniu 28 września 2015r.

Uchwała X/52/2015 w sprawie: zmian budżetu  Gminy Stary Targ na 2015r.

Uchwała X/53/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała X/54/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie  na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym- po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem była ta sama nieruchomość- w drodze kolejneonej na terenie Gminy Stary Targ.

Uchwała X/55/2015 w sprawie: unieważnienia uchwały nr IX/39/2015 Rady Gminy Stary Targ  dotyczącą udzielenia pomocy finansowej Muzeum Narodowemu w Gdańsku z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego p.n. "Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkmi w gminie Stary Targ na cele muzealne".

Uchwała X/56/2015 w sprawie: ustalenia zasad polityki czynszowej na terenie Gminy Stary Targ.

Uchwała  X/57/2015 w sprawie: zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych z zasobów mienia na terenie Gminy Stary Targ.

Uchwała X/58/2015 w sprawie: ustalenia wysokości diet dla sołtysów.

Uchwała X/59/2015 w sprawie: pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania.

Uchwała X/60/2015 w sprawie:  zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Stary Targ nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w Gdańsku, działek nr 225/1 i 225/2 położonych w miejscowości Grzymała obręb Dąbrówka Malborska zabudowanych oczyszczalnią ścieków, przyłączem kanalizacji śeciekowej i doziemną instalacja elektryczną.

Uchwała X/61/2015 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu w 2016r.

Uchwała X/62/2015 w sprawie: wyboru ławników na kadencję od 2016r do 2019r.

Uchwały podjęte w dniu 13 listopada 2015r.

Uchwała nr XI/63/2015 w sprawie:zmian budzetu  gminy na rok 2015

Uchwała nr XI/64/2015 w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Stawka podatku rolnego na rok 2016  została przyjęta  w/g  średniej ceny skupu zyta   Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonej w Monitorze Polski z dnia 19 października 2015r.- stawka ta wynosi 134,375zł za 1ha przeliczeniowy

Uchwała nr XI/65/2015 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016rok

Uchwała nr XI/66/2015 w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała nr XI/67/2015 w sprawie: stawek opłaty od posiadania psów i terminów płatności w 2016roku

Uchwała nr XI/68/2015 w sprawie: dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz zasad jej poboru na 2016 rok.

Uchwała nr XI/69/2015 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stary Targ awienia działki nr 152 znajdującej się w miejscowości Bukowo bez przeprowadzenia postepowania przetargowego.

Uchwała nr XI/70/2015 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stary Targ w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego będącego zadaniem własnym Gminy.

Uchwała nr XI/71/2015 w sprawie: ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających  w przedszkolach, szkołach i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Targ.

Uchwała nr XI/72/2015 w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Stary Targ z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku.

Uchwała nr XI/73/2015 w sprawie: powołania komisji doraźnej Rady Gminy Stary Targ.

Uchwała nr XI/74/2015 w sprawie: przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stary Targ.

Uchwała nrXI/75/2015 w sprawie: wyrazenia  zgody na dzierzawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Stary Targ.

Uchwała nr XI/76/2015 w sprawie:wyrazenia zgody na zbycie przez Gminę Stary Targ nieruchomości połozonych w obrębie Stary Targ, Kątki, Bukowo

Uchwała nr XI/77/2015 w sprawie: rozwazenia mozliwości odwołania sołtysa sołectwa Bukowo

Uchwała nr XI/78/2015 w sprawie: odrzucenia uwag złozonych do projektu mpzp dla fragmentu gminy Stary Targ w rejonie obrębów Tropy Sztumskie

Uchwała nr XI/79/2015 w sprawie:uchwalenia mpzp dla fragmentu Gminy Stary Targ w opbrębie Tropy Sztumskie

Uchwała nr XI/80/2015 w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej w Starym Targu na prace remontowo- konserwatorskie Kościoła w Nowym Targu

Uchwała nr XI/81/2015 w sprawie:

Uchwały podjęte w dniu 30 grudnia 2015r.

Uchwała nr XII/82/2015 w sprawie:udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sztumskiego w roku 2016.

Uchwała nr XII/83/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwała nr XII/84/2015 w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Targ

Uchwała nr XII/85/2015 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Stary Targ na 2016r.-załącznik do uchwały

Uchwała nr XII/86/2015 w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na rok 2015

Uchwała nr XII/87/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwała nr XII/88/2015 w sprawie: opłaty prolongacyjnej

Uchwała nr XII/89/2015 w sprawie: określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny druki do pobrania

Uchwała nr XII/90/2015 w sprawie:zmiany w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Targu.

Uchwała nr XII/91/2015 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016.Opublikował: Alicja Kowalczyk
Publikacja dnia: 03.02.2016
Podpisał: Alicja Kowalczyk
Dokument z dnia: 19.02.2015
Dokument oglądany razy: 8 030