bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rok 2015


Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV, posadowieniu złącz kablowych nn 0,4 kV, posadowieniu słupów linii napowietrznej nn 0,4 kV w msc. Dąbrówka Malborska na nieruchomościach oznaczonych nr ewid.: 125/2, 126/2, 127/2, 129/1, 129/2, 156, 131/1, 127/1, 120 obr. 0002 Dąbrówka Malborska.


Obwieszczenie Wojta Gminy Stary Targ

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Stary Targ, obejmującej obszar zainwestowania wsi Waplewo Wielkie i Waplewko


Obwieszczenie Burmistrza Dzierzgonia

o odwieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa Parku Wiatrowego Kalwa- zespołu 8 elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną"


Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej NN 0,4 kV wraz z zestawem złączowo- pomiarowym na działce nr 127/6 w miejscowości Szropy-Niziny, obręb Szropy gmina Stary Targ.


Obwieszczenie Wojta Gminy Stary Targ

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej sieci SN 15kV w celu umożliwienia likwidacji rozdzielni 15/15/0,4 kV "PZ Kościelec" w miejscowości Kościelec oraz rozbióka budynku "PZ Kościelec" zlokalizowanej na dz. nr 312/1 i 312/4 obr. Bukowo gmina Stary Targ.


Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ

w sprawie wydania postanowienia prostującego oczywistą omyłkę w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej linii energetycznej napowietrznej niskiego napięcia na dzialkach nr 60/1, 60/2, 60/4, 60/7, 60/8, 61/4 obr. Stary Targ gmina Stary Targ.


Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej linii energetycznej napowietrznej niskiego napięcia na działkach nr 60/1, 60/2, 60/4, 60/7, 60/8, 61/4 obr. Stary Targ gmina Stary Targ


Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Stary Targ.


Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Szropy-Zielonki.


Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na podziale działek oznaczonych numerami 90, 120, 121, 92/1, 93/1 w miejscowości Kątki, obręb Kątki.


Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowei linii kablowej SN, nn, słupowej stacji transformatorowej oraz budowie powiązania z istniejącą linią napowietrzną nn i istniejącą stacją transformatorową na działkach nr 129, 131 w m. Kątki, obręb Kątki, gmina Stary Targ.


Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ

w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wodociągu na działce nr 316/2 w miejscowości Bukowo, obręb Bukowo.


Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na podziale działki oznaczonej nr 18 na dwie działki - 18/1 oraz 18/2 w miejscowości Tulice, obręb Tulice.


Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowei linii kablowej SN, nn, słupowej stacji transformatorowej oraz budowie powiązania z istniejącą linią napowietrzną nn i istniejącą stacją transformatorową na działkach nr 129, 131 w m. Kątki, obręb Kątki, gmina Stary Targ.


Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na podziale działki nr 95 w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych - działki nr 93/1 w miejscowości Jurkowice, obręb Jurkowice.


Decyzja uchylająca decyzję nr 6733.3.2014 z dnia 11.12.2014 roku odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci SN, słupowej stacji transformatorowej oraz budowie powiązania z istniejącą linią napowietrzną nn i istniejącą stacją transformatorową na działkach Nr 129, 131, 28 w miejscowości Kątki, obręb Kątki, gmina Stary Targ.


Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ

Wójt Gminy Stary Targ ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego na cele działalności usługowej na okres 36 miesięcy - lokal użytkowy o pow. 56,47m2, położony na działce nr  71/1 o pow. 0,01ha w miejscowości Tropy Sztumskie.


Obwieszczenie Wótja Gminy Stary Targ

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wodociągu na działce nr 316/2 w miejscowości Bukowo, obręb Bukowo.


Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uchylenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci SN, słupowej stacji transformatorowej oraz budowie powiązania z istniejącą linią napowietrzną nn i istniejącą stacją transformatorową na działkach Nr 129, 131, 28 w miejscowości Kątki obręb Kątki.


Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na podziale działek oznaczonych numerami 90, 120, 121, 92/1, 93/1 w miejscowości Kątki, obręb Kątki.


Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na podziale działki oznaczonej nr 18 na dwie działki - 18/1 oraz 18/2 w miejscowości Tulice, obręb Tulice.


Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gminy Stary Targ w rejonie obrębów Kalwa, Tropy sztumskie pod nazwa „ Wiatraki – Tropy” w zakresie terenu w obrębie Tropy Sztumskie.


Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na podziale działki nr 95 w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych - działki nr 93/1 w miejscowości Jurkowice, obręb Jurkowice.


Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoOpublikował: Justyna Paździoch
Publikacja dnia: 25.11.2015
Podpisał: Grzegorz Przytuła
Dokument z dnia: 25.11.2015
Dokument oglądany razy: 5 841