bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

uchwały 2014

XXXII/260/2014 Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014r

XXXII/261/2014 Uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.

XXXII/262/2014 Ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

XXXII/263/2014 Podwyższenia kryteriów dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania.

XXXII/264/2014 Określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem.

XXXII/265/2014 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Stary Targ w rejonie obrębów Kalwa, Tropy Sztumskie pod nazwą „Wiatraki - Kalwa".

XXXII/266/2014 Rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

XXXII/267/2014 Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stary Targ.

XXXIII/268/2014 w sprawie: Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część działki nr 2/1 w obrębie
geodezyjnym Kalwa gmina Stary Targ.X

XXIII/269/2014 w sprawie: Wyddzielenia środków na fundusz sołecki w 2015r.

XXXIII/270/2014 w sprawie: Ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r.

XXXIII/271/2014 w sprawie Udzielenia pomocy dla Powiatu Sztumskiego

XXXIII/272/2014 w sprawie: Dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014.

XXXIII/273/2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2014r.


XXXIII/274/2014 w sprawie: Dokonania zmian w Planie Odnowy Miejscowości Stary Targ.

XXXIII/275/2014 w sprawie: Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Targ w 2014r.

XXXIII/276/2014 w sprawie: Rozpatrzenia skargi na działania kierownika jednostki samorządowej Zespołu Szkół w Starym Targu.


XXXIII/277/2014 w sprawie: Przystąpienie do projektu określonego nazwą:
"Upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez podniesienie jakości pracy sześciu
oddziałów przedszkolnych w Gminie Stary Targ".

XXXIII/278/2014 w sprawie: Wyrażania zgody na użyczenie działki nr 54 obręb Nr 0013 w miejscowości Tulice na terenie Gminy Stary Targ finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

XXXIII/279/2014 w sprawie: zmiany opisu granic okręgu wyborczego na terenie Gminy Stary Targ.

XXXIII/280/2014 w sprawie: Uchwalenia Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu.

XXXIII/281/2014 w sprawie: Dokonania zmian w treści uchwały Nr VII/49/2003 Rady Gminy Stary Targ z dnia 30.kwietnia .2003rw sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Targu.

XXXIV/282/2014 w sprawie : Dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014

XXXIV/283/2014 w sprawie:  Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014r

XXXIV/284/2014 w sprawie: •Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu Gminy Stary Targ- "Wiatraki Tropy Sztumskie".

XXXIV/285/2014 w sprawie:  Nieodpłatnego nabycia  na własność Gminy Stary Targ  nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w Gdańsku wodociągu Śledziówkawodociągu Mleczewo- Pietrzwałd

XXXIV/286/2014 w sprawie: Nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Stary Targ nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w Gdańsku wodociągu  Mleczewo- Pietrzwałd

XXXIV/287/2014 w sprawie:  zbycia przez Gminę lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Waplewo Wielkie

XXXIV/288/2014 w sprawie:  Wyrażenia zgody na zbycie przrz Gminę nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położonym w miejscowości Jordanki

XXXIV/289/2014 w sprawie:  wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

XXXIV/290/2014 w sprawie:  Określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stary Targ.

XXXIV/291/2014 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sztumskiego w 2014r. Sztumskiego.

XXXV/292/2014 w sprawie: dofinansowania zakupu inwestycyjnego w postaci średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego.

XXXV/293/2014 w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na 2014r.

XXXV/294/2014 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

XXXV/295/2014  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Stary Targ nieruchomości od Agencji Nieruchopmości Rolnych Skarbu Państwa w Gdańsku działek: nr 229 zabudowanej budynkiem gospodarczym, 225/2, 225/17 w miejscowości Grzymała obręb Dąbrówka Malborska.


XXXVI/296/2014 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stary Targ wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za rok 2013.

XXXVI/297/2014 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Targ za 2013r.


XXXVI/298/2014 w sprawie : rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Stary Targ.

XXXVI/299/2014 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązującej na terenie Gminy Stary Targ.

XXXVI/300/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Szropy.

XXXVII/301/2014 w sprawie: z mian budżetu Gminy Stary Targ na 2014r.

XXXVII/302/2014 w sprawie: zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej.

XXXVII/303/2014 w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Stary Targ kredytu długoterminowego.

XXXVII/304/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym- po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem była ta sama nieruchomość- w drodze kolejnje umowy dzierżawy, nieruchomości położonych na terenie Gminy Stary Targ.

XXXVII/305/2014 w sprawie: wymagań, jakie powienien spełniać przedsiebiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

XXXVIII/306/2014 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz.nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

XXXVIII/307/2014 w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na rok 2014.

XXXVIII/308/2014 w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.

XXXIX/309/2014 w sprawie: udzielenia Powiatowi Sztumskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację w roku 2015 zadania: " Remont drogi powiatowej nr 3129 G Grzymała- Szropy- Tropy Sztumskie w miejscowości Szropy, od km 1+ 977km 3+977, długość odcinka 2,000 km"

XXXIX/310/2014 w sprawie: wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Stary Targ a Gminą Miasta Gdańsk w sprawie powierzenia Gminie Miasta Gdańsk wykonania zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych w zakresie termicznego przekształcania frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Stary Targ.

XL/311/2014 w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na 2014r.

XL/312/2014 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

XL/313/2014 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015rok.

XL/314/2014 w sprawie: ustalenia wysokości podatku od środków transportowych.

XL/315/2014 w sprawie: dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz zasad jej poboru na 2015 rok.

XL/316/2014 w sprawie: stawek opłaty od posiadania psów i terminów płatności w 2015 roku.

XL/317/2014 w sprawie: zgłoszenia przedstawiciela Gminy Stary Targ na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sztumie.

XLI/318/2014 w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na 2014r.

XLI/319/2014 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

XLI/320/2014 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sztumskiego w roku 2015.

XLI/321/2014 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stary Targ z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku.

XLI322/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej  wyodrębnionych geodezyjnie działek gruntu położonych w obrębach: Jurkowice, Kalwa, Dąbrówka Malborska,Łoza, Szropy i Tulice gmina Stary Trag.

XLI/323/2014 w sprawie: przyjęcia środków z Funduszu Spójności (FS).Opublikował: Alicja Kowalczyk
Publikacja dnia: 20.02.2015
Podpisał: Alicja Kowalczyk
Dokument z dnia: 19.03.2014
Dokument oglądany razy: 8 530