bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Uchwały2013

/

uchwała nr XXIV/200/2013 w sprawie: przyjęcia Wieloletniej  Prognozy Finansowej

uchwała nr XXIV/200/2013

uchwała nr XXIV/201/2013 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Stary Targ na rok 2013.

uchwała nr XXIV/201/2013

uchwała nr XXIV/202/2013 w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

uchwała nr XXIV/202/2013

uchwała nr  XXIV/203/2013 w sprawie: ustalenia wysokości zryczałtowanej miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy

uchwała nr XXIV/203/2013

uchwała nr XXV/204/2013 w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na rok 2013.

uchwała nr XXV/204/2013

uchwała nr XXV/205/2013 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

uchwała nr XXV/205/2013

uchwała nr XXV/206/2013 w sprawie: Wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.

uchwała nr XXV/206/2013

uchwała nr XXV/207/2013 w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

uchwała nr XXV/207/2013

uchwała nr XXV/208/2013 w sprawie: ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r.

 uchwała nr XXV/208/2013

uchwała nr XXV/209/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stary Targ dotyczącej braku odpowiedzi na pisma.

uchwała nr XXV/209/2013

uchwała nr XXV/210/2013 w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Stary Targ na rok 2013.

uchwała nr XXV/210/2013

uchwała nr XXV/211/2013 w sprawie: przystapienia do projektu pt. " R@zem w sieci- Integracja cyfrowa mieszkańców Gminy Stary Targ".

uchwała nr XXV/211/2013

uchwała nr XXV/212/2013 w sprawie: przyjęcia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Targ w 2013r.

uchwała nr XXV/212/2013

uchwała nr XXVI/213/2013 w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na rok 2013

uchwała nr XXVI/213/2013

uchwała nr  XXVI/214/2013 w sprawie:  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązującej na terenie Gminy Stary Targ.

uchwała nr XXVI/214/2013

uchwała nr XXVI/215/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę nieruchomości zabudowanej byłym budynkiem Szkoły Podstawowej położonej w miejscowości Dąbrówka Malborska.

uchwała nr XXVI/215/2013

uchwała nr XXVI/216/2013  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrówka Malborska.

uchwała nr XXVI/216/2013

uchwała nr XXVII/217/2013 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stary Targ wraz ze sprawozdaniem Wójta z wykonania budżetu za rok 2012r.

uchwała nr XXVII/217/2013

uchwała nr XXVII/218/2013 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Targ za rok 2012.

uchwała nr XXVII/218/2013

uchwała nr XXVII/219/2013 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

uchwała nr XXVII/219/2013

uchwała nr XXVII/220/2013 w sprawie: wyrażenia zgody obejmującej realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej przebiegającej przez działki nr 52, 27/8, 27/13, obręb Tulice oraz mostu drewnianego połozonego na działce nr 27/3 obręb Tulice gmina Stary Targ jako zamierzenia wspólnego i współfinansowanego przez Nadleśnictwo Kwidzyn.

uchwała nr XXVII/220/2013

uchwała nr XXVII/221/2013 w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

uchwała nr XXVII/221/2013

uchwała nr XXVII/222/2013  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Stary Targ w rejonie obrębów Bukowo, Waplewo, Tropy Sztumskie pod nazwą " Wiatraki- Trankwice".

uchwała nr XXVII/222/2013

uchwała nr XXVII/223/2013 w sprawie: dokonania zmiany Uchwały nr XXV/212/2013 Rady Gminy Stary Targ z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia  "programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Targ w 2013r.".

uchwała nr XXVII/223/2013

Uchwała nr XXVII/224/2013 w sprawie: ustanowienia roku 2013 Rokiem Waplewa ( Waplewa Wielkiego).

Uchwała nr XXVII/224/2013

Uchwała nr XXVIII/224/2013 w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na rok 2013

 Uchwała nr XXVIII/224/2013

uchwała nr XXVIII/225/2013 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

uchwała nr XXVIII/225/2013

uchwała nr XXVIII/226/2013 w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Stary Targ pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach działań Programu Rozowju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

uchwała nr XXVIII/226/2013

uchwała nr XXVIII/227/2013 w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Stary Targ kredytu długoterminowego

uchwała nr XXVIII/227/2013

uchwała nr XXVIII/228/2013 w sprawie: nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu

uchwała nr XXVIII/228/2013

uchwała nr XXVIII/229/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę nieruchomości położonej w miejscowości Tulice

uchwała nr XXVIII/229/2013

uchwała nr XXVIII/230/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę nieruchomości położonej w miejscowości Tulice

uchwała nr XXVIII/230/2013

uchwała nr XXVIII/231/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Stary Targ nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Nowy Targ

uchwała nr XXVIII/231/2013

uchwała nr XXVIII/232/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę nieruchomości położonej w miejscowości Kalwa

uchwała nr XXVIII/232/2013

uchwała nr XXVIII/233/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę nieruchomości położonej w miejscowości Jurkowice.

uchwała nr XXVIII/233/2013

uchwała nr XXVIII/234/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę nieruchomości położonej w miejscowości Waplewo Wielkie.

uchwała nr XXVIII/234/2013

uchwała nr XXVIII/235/2013 w sprawie:  wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym- po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem była ta sama nieruchomość - w drodze kolejnej umowy dzierżawy, nieruchomości położonej na terenie Gminy Stary Targ.

uchwała nr XXVIII/235/2013

uchwała nr XXVIII/236/2013 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sztumskiego.

uchwała nr XXVIII/236/2013

uchwała nr XXVIII/237/2013 w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na rok 2013.

uchwała nr XXVIII/237/2013

uchwała nr XXVIII/238/2013 w sprawie: pozbawienia drogi na terenie Gminy Stary Targ kategorii drogi gminnej.

uchwała nr XXVIII/238/2013

File0007.PDF uchwała nr:XXIX/239/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na odpłtne nabycie na własność Gminy Stary Targ od Pana Szymona Jankowskiego działek 20/7 i 20/8 obręb Nowy Targ z przeznaczeniem na cele publiczne

/File0008.PDFNr XXIX/240/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Targ

/File0009.PDFNr XXIX/241/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę nieruchomości położonej w miejscowości Jordanki.

/File0010.PDFNr XXIX/242/2013 w sprawie: zbycia przez Gminę lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Waplewo Wielkie.

/File0011.PDFNr XXIX/243/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Bukowo.

/File0012.PDFNr XXIX/244/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę nieruchomości położonej w miejscowości Jurkowice.

/File0013.PDFNr XXIX/245/2013 w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2016 dla Gminy Stary Targ..

/File0014.PDFNr XXIX/246/2013 w sprawie: Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015.

/File0015.PDFNr XXIX/247/2013 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sztumskiego na realizację Lokalnego Wspierania uzdolnień w Powiecie Sztumskim.

/File0016.PDFNr XXIX/248/2013 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sztumskiego w roku 2014.

uchwała nr XXX/249/2013 w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2014 rok.

uchwała nr XXX/249/2013

uchwała nr XXX/250/2013 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014r.

uchwała nr XXX/250/2013

uchwała nr XXX/251/2013 w sprawie: dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności  oraz zasad jej poboru na 2014r.

uchwała nr XXX/251/2013

uchwała nr XXX/252/2013 w sprawie: stawek opłaty od posiadania psów i terminów płatności w 2014r.

uchwała nr XXX/252/2013

uchwała nr XXX/253/203 w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

uchwała nr XXX/253/203

uchwała nr XXX/254/2013 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej- Dyrektora Zespołu Szkół w Starym Targu.

uchwała nr XXX/254/2013

uchwała nr XXX/255/2013 w sprawie: zaopiniowania projektu planu aglomeracji Dzierzgoń.

uchwała nr XXX/255/2013Opublikował: Alicja Kowalczyk
Publikacja dnia: 02.12.2013
Podpisał: Alicja Kowalczyk
Dokument z dnia: 28.08.2013
Dokument oglądany razy: 9 865