bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.09.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana

Urząd Gminy

Gmina Stary Targ położona jest w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, sąsiaduje z gminami: Sztum, Mikołajki Pomorskie, Dzierzgoń, Stare Pole i Malbork. Z dniem 1 stycznia 2002 r. stała się częścią powiatu sztumskiego. Gminę zamieszkuje 6285 osób (31 grudnia 2018), przez jej teren przebega ważny szlak drogowy Malbork-Iława. Zajmuje powierzchnię 14 104 ha, z czego 80,8% to użytki rolne. W gminie zarejestrowanych jest około 200 podmiotów gospodarczych. W ostatnich latach wiele uwagi i środków finansowych przeznaczono na poprawę życia mieszkańców i rozwój gospodarczy gminy. Terytorialnie gmina podzielona jest na 14 sołectw i swym zasięgiem obejmuje 40 miejscowości.

Urząd Gminy Stary Targ
ul. Główna 20
82-410 Stary Targ
NIP 579-154-17-45

telefon 55 6405050
e-mail: sekretariat@gminastarytarg.pl

U.G. czynny: poniedziałek-piątek od 7.00 do 15.00

_______________________________________________________________________

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku informuje, że jedną ze składowych strategii zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu sztumskiego jest postawienie bariery z repelentów odstraszających dziki. Bariera będzie postawiona wzdłuż dróg krajowych 515 i 519 na trasie: Dzierzgoń – Stary Dzierzgoń – Przezmark – Zalewo. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku prosi o zachowanie ostrożności oraz niedotykanie repelentów.

_______________________________________________________________________

ULOTKA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ W ZWIĄZKU Z WŁĄCZENEM M.IN. GMINY STARY TARG DO OBSZARU OCHRONNEGO W ODNIESIENIU DO ASF

_______________________________________________________________________

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE ZACHOWANIA  SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI PODCZAS PORUSZANIA SIĘ  NA TERENACH LEŚNYCH                                                                                  

________________________________________

I N F OR M A C J A

Szanowni Państwo,

W związku z realizowaną inwestycją „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 – odc. I od granicy m. Malbork do m. Grzymała” ze względu na bezpieczeństwo użytkowników drogi wprowadzono ograniczenia w ruchu dla pojazdów poruszających się drogą wojewódzką nr 515 na rozbudowywanym odcinku drogi. Wprowadzone ograniczenia w ruchu wynikają z konieczności wykonania głębokich wykopów pod nową konstrukcję drogi oraz podyktowane są względami zapewnienia bezpieczeństwa poruszających się drogą.

Objazdy zostały wyznaczone drogami krajowymi nr 22, 55 oraz drogą wojewódzką nr 517 – zgodnie z załączoną notatką.

Trasa objazdu została pokazana na załączniku graficznym (w załączeniu) i przebiega następująco:

Tropy Sztumskie - DW517 - Sztum - DK55 – Malbork - DK55 - DK22 - DW515

Na rozbudowywanym odcinku drogi Wykonawca będzie prowadził roboty drogowe w sposób umożliwiający dojazd do posesji, przejazd komunikacji zbiorowej, zaopatrzenia do funkcjonujących na terenie budowy zakładów czy instytucji, przejazd służb ratowniczych i komunalnych.

Wprowadzona organizacja ruchu będzie obowiązywać w okresie od 07.01.2019 r. do 31.10.2019 r.

Serdecznie prosimy o rozpowszechnienie tej informacji wszystkim ewentualnym zainteresowanym.

Za powyższe utrudniania z góry przepraszamy i prosimy wyrozumiałość. Zwracamy się również z prośbą o szczególne zwracanie uwagi na obowiązujące tymczasowe oznakowanie oraz bezpieczeństwo innych uczestników ruchu w tym również osób pracujących przy rozbudowie drogi.

Z poważaniem Renata Sykut

                                                                                                                                    

                                               INFORMACJA
                                      STAROSTY SZTUMSKIEGO

w sprawie lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu sztumskiego i harmonogramu udzielania tej pomocy


Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu sztumskiego udzielana będzie w dwóch punktach, które rozpoczną działanie od dnia 01 stycznia 2019 roku.

1. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą:
1/ Bogdan Statkiewicz - adwokat
2/ Natalia Hajdamowicz-Rydel - adwokat
według harmonogramu:

- od poniedziałku do piątku – w godz. od 11.00 do 15.00

Telefon kontaktowy (55) 267-74-22

2. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Rozwoju Regionalnego ul. H. Kołłątaja nr 9, 83-110 Tczew. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą:
1/ Anna Szypułowska-Stasiuk – radca prawny
2/ Piotr Świeca – adwokat
według harmonogramu:

- od poniedziałku do piątku – w godz. od 9.00 do 14.00

Telefon kontaktowy (55) 276-22-50

Starosta Sztumski
/-/ Sylwia Celmer
Informacja o udzielaniu nieodplatnej porady prawnej


Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych do jej otrzymania oraz sposobach wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Karta informacyjna poradnictwa nieodpłatna pomoc prawna


ROZWÓJ I WSPARCIE SPORTU NA TERENIE GMINY STARY TARG W 2019 ROKU

Zarządzenie Wójta Gminy Stary Targ dotyczące ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ na rok 2019

Zarządzenie Wójta Gminy Stary Targ nr 4/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyniku konkursu projektów wraz z informacją o projektach wybranych na wsparcie realizacji zadań rozowju sportu na terenie Gminy Stary Targ w roku 2019


wszelkie kwoty z tytułu zobowiązań należne Gminie Stary Targ prosimy wpłacać na rachunek bankowy nr 40 8309 0000 0011 3218 2000 0070 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Sztumie oddział Stary Targ


Ogłoszenie !!!!!!!!! - zmiana Zarządcy Gminnego Zasobu Lokalowego


Informacja dotycząca obowiązku umieszczania tabliczek z numerami porządkowymi posesji!!!!!


Zarządzenie Wójta Gminy Stary Targ nr 9/2017 z dnia 09 marca 2017 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.


wnioski o udzielonie dotacji celowej na demontaż, transport i utylizację wyrobów

zawierających azbest ogłoszenie


Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu informuje, że wypłata

wszystkich udzielanych zasiłków, wypłacanych gotówką

od 01.01.2017 r. realizowana będzie przez

BANK SPÓŁDZIELCZY W SZTUMIE

ODDZIAŁ STARY TARG


                                                                   I N F O R M A C J A

Nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązującej na terenie Gminy Stary Targ - uchwała nr XXX.214/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.


informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie dotycząca zabezpieczenia przeciwpożarowego zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych


Pomocnik rolnika.

Informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dotycząca zasad opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Nowy harmonogram odbioru odpadów obowiązujący od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r.

Uchwała Rady Gminy Stary Targ nr III/11/2018 z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

                              PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W 2019 ROKU

                                                  Informacja

Podatek rolny i leśny na rok 2019  ustalony  zgodnie z Komunmikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r. w Monitorze Polskim  poz. 1004 i 1005

Deklaracje podatkowe:

załącznik nr 1 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości

załącznik nr 2 - informacja w sprawie podatku rolnego

załącznik nr 3 - informacja w sprawie podatku leśnego

załącznik nr 4 - deklaracja na podatek od nieruchomości

załącznik nr 5 - deklaracja na podatek rolny

załącznik nr 6 - deklaracja na podatek leśny

                   Uchwały podatkowe obowiązujące w 2019 r.

Uchwała nr XLV/328/2018 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.

Uchwała nr XLV/329/2018 w sprawie: dziennych stawek opłaty targowej, terminów platności oraz zasad poboru.

Uchwała nr XLV/330/2018 w sprawie: stawek opłat od posiadania psów i terminów płatności.


Pismo Dyrektora Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w sprawie wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności w sprawach o przyznanie płatności bezpośrednich oraz środków obszarowych w ramach PROW 2014-2020.


Linki:

Opłaty za korzystanie ze środowiska: www.bip.pomorskie.eu/Article/id,145.html

Ostrzeżenia meteorologiczne: http://pogodynka.pl/ostrzezenia

Monitor Polski: http://monitorpolski.gov.pl

Dziennik Ustaw: http://dziennikustaw.gov.pl

System Informacji Przestrzennej Gminy Stary Targ: starytarg.e-mapa.netAktualności

Nowa strona BIP

24.08.2013

Witamy w na nowym bip-e Urzędu Gminy w Starym TarguOpublikował: Paweł Makara
Publikacja dnia: 27.09.2019
Podpisał: Paweł Makara
Dokument z dnia: 05.07.2019
Dokument oglądany razy: 242 669