bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 15.07.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Uchwały kadencji 2018- 2023

 Uchwały podjete na sesji w dniu 19 listopada 2018r.

Uchwała nr I/1/2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stary Targ

Uchwała nr I/2/2018 w sprawie: wybory V-ce Przewodniczącego Rady Gminy Stary Targ.

Uchwały podjęte na sesji w dniu 29 listopada 2018r.

Uchwała nr II/3/2018 w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stary Targ

Uchwała nr II/4/2018 w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała nr II/5/2018 w sprawie: powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Uchwała nr II/6/2018 w sprawie:powołania Komisji Rolnictwa, Uslug i Przemysłu oraz Bezpieczeństwa Przeciwpozarowego.

Uchwała nr II/7/2018 w sprawie: powołania Komisji Budzetu, Finansów mi Planowania

Uchwały podjęte na sesji w dniu 20 grudnia 2018r.

Uchwała nr III/8/2018 w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na 2018r.

Uchwała nr III/9/2018 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwała nr III/10/2018 w sprawie: uchwalenia Budzetu Gminy Stary Targ na 2019r.- załączniki

Uchwała nr III/11/2018 w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Uchwała nr III/12/2018 w sprawie: ustanowienia wieloletniego rządowego programu w zakresie dozywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023.

Uchwała nr III/13/2018 w podwyzszenia  kryterium dochodowego " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023.

Uchwała nr III/14/2018 w sprawie: określeniaa zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia  rzeczowego "Posiłek w szkole i w domu".

Uchwała nr III/15/2018 w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Stary Targ.

Uchwała nr III/16/2018 w sprawie: ustelania wysokości ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy Stary Targ.

Uchwała nr III/17/2018 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy --Stary Targ.

                                                    ROK  2019

Uchwały podjęte na sesji w dniu 03 stycznia 2019r.

Uchwała nr nr IV/18/2019 w sprawie: powolania stałych komisji Rady Gminy Stary Targ.

Uchwała nr IV/19/2019 w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Uchwała nr IV/20/2019 w sprawie: powołania Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

Uchwała nr IV/21/2019 w sprawie: powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego

Uchwała nr IV/22/2019 w sprawie: powolania komisji Budżetu, Finansów i Promocji Gminy

Uchwały podjete na sesji nadzwyczajnej w dniu 23 stycznia 2019r.

Uchwała nr V/23/2019 w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji p.n. „Modernizacja systemu ciepłowniczego w miejscowości Stary Targ wraz z wymianą źródła ciepła na kotły na pelet” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa 10 Energia, działanie 10.4 Redukcja emisji).

Uchwała nr V/24/2019 w sprawie: przyjęcia do realizacji poprawionego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stary Targ- załącznik PGN

Uchwały podjete na sesji w dniu 27 lutego 2019r.

Uchwała nr VI/26/2019 w sprawie: przystapienia do modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych polozonej na dzialce nr 119 obręb Jurkowice.

Uchwała nr VI/27/2019 w sprawie: ustalenia wysokości ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy Stary Targ.

Uchwały podjęte na sesji w dniu 29 marca 2019r.

Uchwała nr VII/28/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na przystapienie Gminy Stary Targ do Sztumskiego  Klastra Energetycznego

Uchwała nr VII/29/2019 w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na 2019r.

Uchwała nr VII/30/2019 w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla parafii Rzymskokatolickiej w Dąbrówce Malborskiej na prace remontowo- konserwatorskie kościoła w Dąbrówce Malborskiej.
Uchwała nr VII/31/2019 w sprawie: przystąpienia do zmiany m.p.z.p. obszaru zainwestowania wsi Waplewo Wielkie i Waplewko zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Stary Targ nr XXX/278/2006r. z dnia 26 stycznia 2006r.
Uchwała nr VII/32/2019 w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu.
Uchwała nr VII/33/2019 w sprawie: ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2019r. w Gminie Starty Targ.
Uchwała nr VII/34/2019 w sprawie: określenia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Targ w 2019 roku.
Uchwała nr VII/35/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym przez Gminę Stary Targ nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 265/6, położoną w obrębie ewidencyjnym Szropy.
Uchwała nr VII/36/2019 w sprawie: rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyborów sołtysa Sołectwa Szropy- Niziny

Uchwały podjęte na sesji  w dniu 05 czerwca 2019r.

Uchwała nr VIII/37/2019 w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budzetu oraz spłatę zaciągnietych zobowiązań.

Uchwała nr VIII/38/2019 w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Stary Targ pozyczki z budzetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW na lata 2014- 2020

Uchwała nr VIII/39/2019 w sprawie: zmiany WPF Gminy Stary Targ.

Uchwały podjete na sesji w dniu 14 czerwca 2019r.

Uchwała nr IX/40/2019 w sprawie: zmian budzetu Gminy Stary Targ

Uchwała nr IX/41/2019 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Mleczewo

Uchwała nr IX/42/2019 w sprawie: wyrazenia zgody na zbycie przez Gminę Stary targ gruntów niezabudowanych

Uchwała nr IX/43/2019 w sprawie: rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Stary Targ

Uchwała nr IX/44/2019 w sprawie: wyrazenia  zgody na bezprzetargową dzierzawę nieruchomości połozonej w miejscowości Stary Targ, na okres 29 lat, stanowiącej czxęść działki nr 130/11 ( o powierzchni 250m)

Uchwała nr IX/45/2019 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Stary Targ wotum zaufania

Uchwała nr IX/46/2019 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finsnowego Gminy Stary Targ wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Stary Targ z wykonania budzetu za rok 2018

Uchwała nr IX/47/2019 w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Stary Targ

Uchwały podjęte na sesji w dniu 12 lipca 2019r.

Uchwała nr X/48/2019 w sprawie: zmian budzetu Gminy Stary Targ na 2019r.

Uchwała nr X/49/2019 w sprawie: planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Targ oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, obowiązujących od 1 września 2019r.
Uchwała nr X/50/2019 w sprawie: odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lub najmu na czas nieokreślony na nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości.

Uchwała nr X/51/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargową dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Stary Targ gmina Stary Targ na okres nieokreślony stanowiącej działkę nr 25/10.

Uchwała nr X/52/2019 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.Opublikował: Alicja Kowalczyk
Publikacja dnia: 15.07.2019
Podpisał: Alicja Kowalczyk
Dokument z dnia: 04.01.2019
Dokument oglądany razy: 966