bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.06.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Stary Targ za rok 2018

oświadczenie majątkowe za rok 2018 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu Witold Szymanek


oświadczenie majątkowe za rok 2018 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Targu Koszytkowski Leszek Jan


oświadczenie majątkowe za rok 2018 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu Jatczuk Anna


oświadczenie majątkowe za rok 2018 Skarbnik Gminy Stary Targ Skrzypek Mirosława


oświadczenie majątkowe za rok 2018 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szropach Skolimowska Teresa


oświadczenie majątkowe za rok 2018 Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie Wielkim Rutkowska Halina


oświadczenie majątkowe za rok 2018 Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Targu Jakubik Mirosława Elżbieta


oświadczenie majątkowe Sekretarz Gminy Stary Targ Podlewska Alicja Ewa


oświadczenie majątkowe na zakończenie pełnienia funkcji  Sekretarza Gminy Stary Targ Kaszyński Paweł

oświadczenie majątkowe za rok 2018 Sekretarza Gminy Stary Targ Kaszyński Paweł 1


1 - oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018-2023 Pana Wiesława Kaźmierskiego Wójt Gminy

oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Stary Targ Wiesław Adam Kaźmierskioświadczenie majatkowe na koniec kadencji 2018 Pana Wiesława Kaźmierskiego- Wójt Gminy Stary Trag

oświadczenie majątkowe za rok 2017 Pana Wiesława Kaźmierskiego Wójt Gminy Stary Targ.


korekta z dnia 20 sierpnia 2018r do oświadczenia majątkowego Pana Leszka Koszytkowskiego

oświadczenie majątkowe za rok 2017 Pana Leszka Koszytkowskiego Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Targu


oświadczenie majątkowe za rok 2017 Pani Mirosławy Jakubik Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Targu


korekta z dnia 17 sierpnia 2018r do oświadczenia majątkowego Pani Teresy Skolimowskiej

oświadczenie majątkowe za rok 2017 Pani Teresy Skolimowskiej Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szropach


oświadczenie majątkowe za rok 2017 Pani Haliny Rutkowskiej Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie Wielkim


korekta z dnia 11 wrzesnia 2018r oświadczenia majatkowego Pani Małgorzaty Święckiej

Małgorzata Święcka  złożyła oświadczenie majatkowe w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

oświadczenie majątkowe za rok 2017 Pani Małgorzaty Święckiej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu


oświadczenie majątkowe za rok 2017 Pana Pawła Kaszyńskiego Sekretarz Gminy Stary Targ.


oświadczenie majątkowe za rok 2017 Pani Mirosławy Skrzypek Skarbnik Gminy Stary Targ.


korekta z dnia 8 października 2017r do oświadczenia majątkowego Pani Anny Jatczuk

korekta z dnia 17 sierpnia 2018r do oświadczenia majątkowego Pani Anny Jatczuk

korekta z dnia 27 lipca 2018r do oświadczenia majątkowego Pani Anny Jatczuk

oświadczenie majątkowe złożone przez Panią Annę Jatczuk na stanowisku Kierownik GOPS w Starym Targu

oświadczenie majątkowe za rok 2017 Pani Anny Jatczuk p o Kierownika GOPS w Starym Targu.p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 23 wqrześnia 2017r_ Pani Anny Jatczuk


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szropach oświadczenie majątkowe za 2016r. Pani Teresy Skolimowskiej


Dyrektor Zespołu Szkól w Starym Targu oświadczenie majątkowe za 2016r. Pani Mirosławy Jakubik


Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie Wielkim oświadczenie majątkowe za 2016r. Pani Haliny Rutkowskiej


Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Targu oświadczenie majątkowe za 2016r.  Pana Leszka Koszytkowskiego


Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu oświadczenie majątkowe za 2016r. Pana Witolda Szymanka


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu oświadczenie majątkowe za 2016r Pani Małgorzaty Święckiej

Pełniący obowiązki Kierownika GOPS w Starym Targu- oświadczenie majatkowe za 2016r. Pani Anny Jatczuk

Oświadczenioe majątkowe w.g stanu na dzień 12.09.2017- Pani Anna Jatczuk


Skarbnik Gminy oświadczenie majątkowe za 2016r. Pani Mirosławy Skrzypek


Sekretarz Gminy oświadczenie majątkowe za 2016r. Pana Pawła Kaszyńskiego


Wójt oświadczenie majątkowe za 2016r. Pana Wiesława Kaźmierskiegooświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisku Kierownika GOPS Stary Targ Pani Małgorzata Święcka.


oświadczenie majątkowe za 2015r. złożył Dyrektor GBP w Starym Targu Pan Leszek Koszytkowski


wyjaśnienie dot. oświadczenia majątkowego Szymanek Witold

oświadczenie majątkowe za 2015r. założył Dyrektor GOK w Starym Targu Pan Witold Szymanek


oświadczenie majątkowe za 2015r. złożyła Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szropach Pani Teresa Skolimowska


oświadczenie majątkowe za 2015r. złożyła Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie Wielkim Pani Halina Rutkowska


oświadczenie majątkowe za 2015r. złożyła Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Targu Pani Mirosława Jakubik


oświadczenie majątkowe złożone na koniec pracy w GOPS Stary Targ Pani Irena Koprowska

oświadczenie majątkowe za 2015r. złożyła Kierownik GOPS Stary Targ Pani Irena Koprowska.


oświadczenia majątkowe za 2015r. złożyła Skarbnik Gminy Pani Mirosława Skrzypek


wyjaśnienie dot. ośiwdczenia majątkowego Kaszyński Paweł

oświadczenie majątkowe za 2015r złożył Sekretarz Gminy Pan Paweł Kaszyński


sprostowanie do oświadczenia majątkowegoWiesław Kaźmierski

oświadczenie majątkowe za 2015r złożył Wójt Gminy Stary Targ Pan  Wiesław Kaźmierski


sprostowanie do oświadczenia majątkowego Sekretarza Gminy Pawła Kaszyńskiego.tif

oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Stary Targ za rok 2014  Paweł Kaszyński.pdf


oświadczenie majątkowe Skarbnik Gminy Stary Targ za rok 2014 Mirosława Skrzypek.pdf


sprostowanie do oświadczenia majątkowego Kierownika GOPS Ireny Koprowskiej.tif

oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu za rok 2014 Irena Koprowska(1).pdf


sprostowanie do oświadczenia majątkowego Dyrektora GOk w Starym Targu Witolda Szymanka.tif

oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu za rok 2014 Witold Szymanek.pdf


oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Targu za rok 2014 Leszek Koszytkowski(1).pdf


oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Starym Targu za rok 2014 Mirosława Jakubik.pdf


sprostowanie do oświadczenia majątkowego Dyerktora ZSP w Waplewie Wielkim Haliny Rutkowskiej.tif

oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Waplewie Wielkim za rok 2014 Halina Rutkowska.pdf


sprostowanie do oświadczenia Dyrektora SP w Szropach Teresy Skolimowskiej.tif

oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szropach za rok 2014 Teresa Skolimowska(1).pdf


sprostowanie do oświadczenia majatkowego Wójta Gminy Stary Targ Wiesława Kaźmierskiego.tif

oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Stary Targ wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.Wiesław Kaźmierski.pdf


oświadczenie majątkowe Wojta Gminy Stary Targ Wiesława Kaźmierskiego oswiadczenie majatkowe(4).pdf


oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Stary Targ na koniec kadencji 2010-2014Wieslaw Kazmierski.pdf


oswiadczenie majatkowe 2014 Koszytkowski Leszek.pdf Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Targu

wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym TarguLeszek Koszytkowski.pdf


oswiadczenie majatkowe 2014 Szymanek Witold.pdf Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu


oswiadczenie majatkowe 2014 Skolimowska Teresa.pdf Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szropach

wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego Dyrektora Szkoły Podstawowej w SzropachTeresa Skolimowska.pdf


oswiadczenie majatkowe 2014 Rutkowska Halina.pdf Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie Wielkim


oswiadczenie majatkowe 2014 Jakubik Miroslawa.pdf Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Targu


oswiadczenie majatkowe 2014 Koprowska Irena.pdf Kierownik GOPS w Starym Targu

wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego Kierownika GOPS w Starym TarguIrena Koprowska.pdf


oswiadczenie majatkowe 2014 Skrzypek Miroslawa.pdf Skarbnik Gminy Stary Targ


oswiadczenie majatkowe 2014 Kaszynski Pawel.pdf Sekretarz Gminy Stary Targ


oswiadczenie majatkowe 2014 WieslawKazmierski.pdf_Wójt Gminy Stary Targ


Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Pana Wiesława Kaźmierskiego

oświadczenie


Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Pana Pawła Kaszyńskiego

 oświadczenie


Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Pani Mirosławy Skrzypek

oświadczenie

wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego Pani Mirosławy Skrzypek wyjasnienie do oswiadczenia majatkowego.pdf

oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szropach Pani Teresy Skolimowskiej oswiadczenie majatkowe.pdf

oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Starym Targu Pani Mirosławy Jakubik oswiadczenie majatkowe Pani Miroslawy Jakubik.pdf

oświadczenie majątkowe Dyrektora  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie Wielkim Pani Haliny Rutkowskiej oswiadczenie majatkowe Pani Haliny Rutkowskiej.pdf wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego wyjasnienie do oswiadczenia majatkowego Pani Haliny Rutkowskiej.pdf

oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu Pani Ireny Koprowskiej oswiadczenie majatkowe Pani Ireny Koprowskiej.pdf 

oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu Pana Witolda Szymanka oswiadczenie majatkowe Pana Witolda Szymanka.pdf wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego wyjasnienie do oswiadczenia majatkowego Pana Witolda Szymanka.pdf

oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Targu Pana Leszka Koszytkowskiego oswiadczenie majatkowe Pana Leszka Koszytkowego.pdf wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego wyjasnienie do oswiadczenia majatkowego Pana Leszka Koszytkowego.pdfOpublikował: Alicja Kowalczyk
Publikacja dnia: 27.06.2019
Podpisał: Witold Szymanek
Dokument z dnia: 30.05.2019
Dokument oglądany razy: 12 324