bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Referaty

.: Referat Finansowy - kierownik Mirosława Skrzypek

Do zakresu działania referatu finansowego należą sprawy dotyczące prowadzenia środków publicznych ich rozdysponowanie, zapewnienie dyscypliny budżetowej , prowadzenie księgowości budżetowej, wymiaru podatków i opłat, prowadzenie kasy Urzędu, a w szczególności:

1/ wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
2/ opracowywanie projektu budżetu oraz nadzór na jego wykonaniem,
3/ pobieranie i gromadzenie dochodów,
4/ uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów,
5/ księgowanie dochodów i wydatków budżetowych,
6/ opracowywanie projektów uchwał Rady gminy i Zarządzeń Wójta w sprawach budżetu,
7/ sporządzanie list płac, prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych gminy oraz zatrudnionych przy robotach publicznych i pracach interwencyjnych,
8/ współpraca z regionalną izbą obrachunkową, urzędem skarbowym, zakładem ubezpieczeń społecznych, bankiem wykonującym obsługę urzędu gminy
9/ sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym,
10/ księgowanie funduszy celowych i funduszu socjalnego,
11/ prowadzenie ewidencji środków trwałych i rozliczanie inwentaryzacji,
12/ dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych ,
13/ prowadzenie kontroli w zakresie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych ,
14/ prowadzenie egzekucji należności budżetowych,
15/ zarządzanie środkami publicznymi i długiem publicznym,
16/ prowadzenie ksiąg rachunkowych,
17/ zaopatrzenie i ewidencja druków ścisłego zarachowania,
18/ dokonywanie wymiaru podatków i opłat: rolnego, leśnego,od nieruchomości, od posiadania psów, od środków transportowych,
19/ przygotowanie w trakcie roku podatkowego przypisów i odpisów w zakresie podatków i opłat,
20/ prowadzenie spraw związanych z umorzeniami, odroczeniami i rozkładaniem na raty oraz udzielania zwolnień i ulg podatkowych,
21/ prowadzenie ewidencji podatników,
22/ sporządzanie wymiaru czynszu dzierżawnego za grunty użytkowane rolniczo,
23/ gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych organowi podatkowemu,
24/ prowadzenie ewidencji podatników,
25/ przygotowywanie kontokwitariuszy i rozliczanie ich,
26/ rozliczanie inkasentów z prowadzonego inkasa,
27/ naliczanie prowizji za inkaso,
28/ księgowanie wpływów z tytułu podatków, czynszu dzierżawnego za grunty użytkowane rolniczo,
29/ wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych, o wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i innych zaświadczeń właściwych dla tego referatu,
30/ sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w prowadzonym zakresie,
31/ ochrona danych osobowych oraz informacji niejawnych w zakresie
realizowanych zadań.


.: Referat Organizacyjny - kierownik Alicja Podlewska

Do zakresu działania referatu organizacyjnego należą sprawy obsługi kancelaryjnej urzędu, ewidencji działalności gospodarczej, sprawy kadrowe, ewidencji ludności, obsługi rady gminy i jej organów, prowadzenie spraw komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, sprawy wojskowe, obronne, obrony cywilnej, ochrony p.pożarowej, sprawy dodatków mieszkaniowych, stypendia szkolne , zawieranie umów najmu na lokale mieszkalne i użytkowe, utrzymania czystości w budynku urzędu i na jego zewnątrz, dostarczanie korespondencji adresatom zamieszkałym na terenie gminy, ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych, a w szczególności:

1/ wykonywanie zadań terenowych organów obrony cywilnej,
2/ kierowanie i koordynowanie przedsięwzięć obrony cywilnej realizowanych przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne,
3/ opracowywanie i aktualizowanie przy współudziale innych stanowisk pracy planu obrony cywilnej
4/ prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ,
5/ organizacja doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych
przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
6/ nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony RP,
7/ koordynowanie spraw z zakresu zagrożeń kryzysowych,
8/ utrzymanie w stałej aktualności dokumentów stałego dyżuru dla potrzeb wójta,
8/ prowadzenie spraw akcji kurierskiej,
9/ realizacja zadań i organizacja systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania
10/ prowadzenie magazynu ze sprzętem obrony cywilnej,
11/ wnioskowanie potrzeb w zakresie środków finansowych na cele ochrony p. pożarowej,
12/ zaopatrywanie jednostek OSP w paliwo i sprzęt pożarniczy oraz zapewnienie należytego stanu technicznego sprzętu,
13/ nadzorowanie działalności w zakresie ochrony p. pożarowej na terenie gminy,
14/ prowadzenie rejestru ochotniczych straży pożarnych,
15/ prowadzenie spraw wynikających z przepisów o zgromadzeniach i o zbiórkach publicznych,
16/ zgłaszanie wyznaczonej jednostce wojskowej znalezionych niewypałów,
17/ współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
18/ prowadzenie kancelarii tajnej,
19/ prowadzenia ewidencji ludności,
20/ wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o zameldowanie lub wymeldowanie,
21/ wprowadzanie do zbioru ewidencji ludności bieżących zmian osobowo- adresowych mieszkańców gminy,
22/ sporządzanie sprawozdań w zakresie ewidencji ludności,
23/ prowadzenie rejestru wyborców,
24/ udział w pracach wyborczych, wynikających z przepisów ordynacji wyborczych oraz aktów wydawanych na jej podstawie,
25/ prowadzenie spraw osobowych i akt pracowników urzędu , kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników biblioteki gminnej,
26/ prowadzenie spraw emerytalno - rentowych pracowników,
27/ prowadzenie ewidencji osób-pracowników podlegających obowiązkowi służby wojskowej,
28/ zwoływanie okresowych narad z sołtysami,
29/ organizacyjne przygotowanie wyborów sołtysów i rad sołeckich,
30/ prowadzenie spraw Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
31/ współpraca z Powiatowym Biurem Pracy,
32/ prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu, zbioru aktów prawnych,
33/ prowadzenie ewidencji skarg i wniosków obywateli ,
34/ zaopatrzenie w materiały biurowe i środki czystości, tablice urzędowe, pieczęcie i naprawa oraz konserwacja sprzętu biurowego,
35/ prowadzenie ewidencji stempli i pieczęci urzędowych,
36/ wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
37/ prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
38/ dokonywanie spisu zeznań świadków,
39/ obsługa centrali telefonicznej i faksu ,
40/ obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Gminy i jej organów, wg ustaleń przewodniczącego Rady gminy,
41/ ewidencjonowanie wniosków, postulatów, interpelacji radnych i przekazywanie ich do realizacji,
42/ przekazywanie uchwał Rady gminy właściwym organom nadzoru,
43/ ogłaszanie aktów zawierających przepisy gminne,
44/ sporządzanie protokołów posiedzeń Rady gminy i jej organów,
45/ wykonywanie zadań związanych z wyborami na ławników Sądów Powszechnych,
46/ prowadzenie rejestru i zbioru: protokołów z posiedzeń Rady Gminy i jej organów, opinii komisji,
47/ koordynacja i nadzór nad ochroną danych osobowych i ochrona informacji niejawnych,
48/ utrzymanie czystości w pomieszczeniach budynku urzędu,
49/ doręczanie korespondencji obywatelom zamieszkałym na terenie gminy.
50/ prowadzenie biuletynu informacji publicznej,
51/ sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w prowadzonym zakresie,
52/ przyjmowanie wniosków w sprawie dodatków mieszkaniowych,
53/ wyliczanie wysokości przysługującego dodatku,
54/ sporządzanie list płac, zestawień dot.dodatków mieszkaniowych,
55/ przyjmowanie wniosków na stypendia szkolne,
56/ rozliczanie wydanych decyzji o przyznaniu lub o nie przyznaniu
stypendium,
57/ zawieranie umów najmu na lokale mieszkalne i użytkowe,
58/ obciążanie najemców czynszem najmu,
59/ księgowanie wpływów za lokale mieszkalne i użytkowe,
60/ ochrona danych osobowych oraz ochrona informacji niejawnych w zakresie realizowanych spraw.


.: Referat Rozwoju Gospodarczego - kierownik Grzegorz Przytuła

Do zakresu działania referatu rozwoju gospodarczego należą sprawy gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego, rolnictwa , leśnictwa, ochrony środowiska, promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych, a w szczególności:

1/ prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem pod względem prawnym wraz z założeniem ksiąg wieczystych nieruchomości nie zabudowanych i zabudowanych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste,
2/ przygotowanie i ogłaszanie przetargów na wykonanie wyceny nieruchomości,
3/ przygotowanie do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemcy,
4/ przygotowanie do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości i lokali,
5/ prowadzenie spraw związanych z przejęciem lub wykupem gruntów od osób prawnych,
6/ prowadzenie wykupu gruntów od osób fizycznych niezbędnych pod rozbudowę urządzeń komunalnych,
7/ sporządzanie informacji - ofert o mieniu gminy,
8/ prowadzenie spraw związanych z dzierżawą nieruchomości gminnych,
9/ prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą prawa własności gruntów na rzecz ich użytkowników wieczystych,
10/ stwierdzenie nabycia prawa własności gruntu przez jego użytkownika wieczystego,
11/ prowadzenie ewidencji nieruchomości gminnych,
12/ współpraca z jednostkami współpracującymi na rzecz rolnictwa,
13/ opracowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
14/ sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
15/ wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
16/ opiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego przestrzennego współpraca z samorządami przy budowie programu rozwoju regionalnego – promocja gminy,
17/ podejmowanie czynności o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, wykonywanie usług lub czynności budowlanych- opłacanych w całości lub części ze środków publicznych,
18/ prowadzenie ewidencji budynków,
19/ nadawanie numeracji porządkowej nieruchomościom /budynkom/, nazewnictwa ulicom oraz nazw miejscowościom,
20/ umieszczanie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic, miejscowości i placów,
21/ prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
22/ zarządzanie drogami gminnymi w zakresie w zakresie planowania budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony oraz utrzymanie dróg w okresie zimowym,
23/ opracowywanie planów zaopatrzenia w energię elektryczną na terenie gminy,
24/ prowadzi sprawy oświetlenia dróg na terenie gminy,
25/ realizowanie zadań inwestycyjnych,
26/ przygotowywanie wniosków przyznanie środków finansowych na inwestycje,
27/ prowadzenie ewidencji zabytków kultury,
28/ organizowanie przeglądów budynków gminnnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i instalacji odgromowej,
29/ współdziałanie z administracją rządową w sprawach nadzoru urbanistyczno- architektonicznego i budowlanego,
30/ wykonywanie remontów obiektów gminnych,
31/ realizowanie zadań inwestycyjnych,
32/ ochrona środowiska przed negatywnymi skutkami ,
33/ uzgadnianie sposobu postępowania z odpadami i opiniowanie składanie odpadów niebezpiecznych,
34/ opracowywanie planu przychodów przychodów, rozchodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz gospodarowanie tym funduszem,
35/ ochrona przed powodzią oraz organizacja ewakuacji ludności z terenów bezpośrednio zagrożonych,
36/ współdziałanie w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu,
37/ realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt i prawo łowieckie,
38/ współpraca z organami inspekcji ochrony roślin i weterynarii,
39/ opiniowanie wprowadzania zakazu uprawiania niektórych roślin lub zakazu stosowania materiału siewnego,
40/ organizacja akcji pn. „ sprzątanie świata ’’, i „ Dzień Ziemi ”
41/ prowadzenie rejestracji ras psów uznanych za agresywne,
42/ realizacja zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie,
43/ pomoc rolnikom, których uprawy dotknięte zostały zniszczeniami/ susza, powódź , itp. /
44/ nadzór nad gospodarką ściekową,
45/ nadzór nad działalnością Spółek Wodnych ,
46/ gromadzenie informacji o programach pomocowych Unii Europejskiej,
46/ nadzór nad wdrażaniem programów pomocowych kierowanych z Unii,
47/ pozyskiwanie informacji i nadzór na realizacją programów krajowych i zagranicznych w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju rolnictwa, zwalczania bezrobocia, aktywizacji zawodowej, a także ochrony zdrowia i pomocy
społecznej w gminie,
48/ sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w prowadzonym zakresie,
49/ ochrona danych osobowych oraz ochrona informacji niejawnych w zakresie prowadzonych spraw,
Szczegółowe zadania pracowników referatu zostały określone w zakresie czynności i obowiązków.


.: Urząd Stanu Cywilnego - kierownik Katarzyna Borsuk

Do zakresu działania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należą sprawy z zakresu akt stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego dokumentów opiekuńczego, wydawanie dokumentów tożsamości oraz prowadzenie archiwum zakładowego, a w szczególności:

1/ sporządzanie aktów stanu cywilnego ,prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
2/ rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
3/ sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
4/ przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
5/ wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,
6/ celebrowanie uroczystości świeckich,
7/ popularyzowanie uroczystych form rejestracji świeckiej,
8/ sporządzanie wniosków o nadanie medali za „długoletnie pożycie ”,
9/ przyjmowanie i wprowadzanie wniosków o wydanie dokumentu tożsamości;
10/ prowadzenie rejestru wydanych dowodów osobistych,
11/ przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie zaświadczeń o utracie lub kradzieży
dokumentu tożsamości,
12/ sporządzanie sprawozdań w ramach prowadzonych spraw,
13/ prowadzenie archiwum zakładowego i archiwum Urzędu Stanu Cywilnego,
14/ przyjmowanie wniosków i wydawanie stosownych decyzji o zmianie imion i nazwisk oraz dostosowanie imion i nazwisk do zasad pisowni
polskiej zgodnie z fonetycznym brzmieniem, a także ustalanie brzmienia pisowni imion i nazwisk,
15/ ochrona danych osobowych i ochrona informacji niejawnych w zakresie realizowanych zadań.


.: Radca prawny - Marek Kaszewski

Do zakresu działania Radcy Prawnego należą sprawy:

1/ udzielanie opinii i porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa,
2/ wydawanie pisemnych opinii i porad w sprawach;
- projektów uchwał Rady Gminy,
- zarządzeń Wójta Gminy,
- zawierania wszelkich umów i porozumień,
- doradztwa prawnego na rzecz pracowników urzędu,
- zastępstwo procesowe przed sądami,
- opiniowanie rozwiązywania stosunku z pracownikami urzędu.Opublikował: Paweł Makara
Publikacja dnia: 10.06.2019
Podpisał: Alicja Kowalczyk
Dokument z dnia: 24.08.2013
Dokument oglądany razy: 21 596