bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Uchwały 2018 r.

 Uchwały podjete na XXXVII zwyczajnej sesji  w dniu  26 stycznia 2018r.

Uchwała nr XXXVII/261/2018 w sprawie: dokonania zmian budżetu Gminy Stary Targ na rok 2018

Uchwała nr XXXVII/262/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej przez Gminę Stary Targ nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 85/4, położoną w obrebie ewidencyjnym Waplewo.

Uchwała nr XXXVII/263/2018 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewziyjnej Rady Gminy Stary Targ na rok 2018

Uchwała nr XXXVII/264/2018 w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Targ w 2018 roku"

Uchwala nr XXXVII/265/2018 w sprawie: zmiany WPF na lata 2018- 2026

Uchwała nr XXXVII/266/2018 w sprawie: zawarcia aneksu do Porozumienia Międzygminnego z Gmina Miejską Tczew w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonania zadania własnego Gminy Stary Targ w zakresie utrzymania składowisk i unieszkodliwiania odpadów

Uchwały podjęte na XXXVIII zwyczajnej sesji w dniu 27 marca 2018r.

Uchwała nr XXXVIII/267/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r.

Uchwała nr XXXVIII/268/2018 w sprawie: podziału Gminy Stary Targ na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów oraz liczby radnych ybieranych w kadym okręgu wyborczym

Uchwała nr XXXVIII/269/2018 w sprawie: podziału Gminy Stary Targ na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr XXXVIII/270/2018 w sprawie: Gminnego Programu Wspierania  Rodziny na lata 2018- 2020

Uchwała nr XXXVIII/271/2018 w sprawie: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzialaniu Narkomanii na 2018r. w Gminie Stary Targ

Uchwała nr XXXVIII/272/2018 w sprawie: zbycia przez Gminę Stary Targ samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych, położonych w miejscowości Szropy

Uchwała nr XXXVIII/273/2018 w sprawie: zbycia przez Gminę Stary Targ działki nr 89 połozonej w miejscowości Tropy Sztumskie w trybie bezprzetargowym

Uchwala nr XXXVIII/274/2018 w sprawie przedłużenia umowy najmu gminnego lokalu poczty w Starym Targu ul.Nowotarska 1

Uchwala nr XXXVIII/275/2018 w sprawie: przedłużenia umowy najmu gminnego lokalu apteki w Starym Targu ul. Nowotarska 1

Uchwały podjęte na XXXIX zwyczajnej sesji w dniu 08 maja 2018r.

Uchwała nr XXXIX/276/2018  w sprawie: dokonania zmian budżetu Gminy Stary Targ na 2018r.

Uchwała nr XXXIX/277/2018 w sprawie:  zmianiająca uchewałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  przez Gminę Stary Targ samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych, położonych w miejsocwości Szropy 28 wraz z gruntami przynależnymi

Uchwała nr XXXIX/278/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej przez Gminę Stary Targ nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 352, położonej w obrębie ewidencyjnym łoza.

Uchwała nr XXXIX/279/2018  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprztargowej przez Gminę Stary Targ nieruchomości, stanowiącej działki ewidencyjne nr 147/2 i 147/3 położonych w miejscowości Nowy Targ

Uchwała nr XXXIX/280/2018  w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym- po imowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, którekj przedmiotem była ta sama nieruchomość- w drodze kolejnej umowy dzierżawy, nieruchomości położonej na terenie Gminy Stary Targ

Uchwała nr XXXIX/281/2018  w  sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym przez Gminę Stary targnieruchomości gruntowych, stanowiących działki ewidencyjne nr 266/2 i 266/3,położone w obrębie ewidencyjnym Szropy

Uchwała nr XXXIX/282/2018  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym przez Gminę Stary Targ nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 262, położoną w obrębie ewidencyjnym Szropy

Uchwała nr XXXIX/283/2018  w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Dąbrówka Malborska, gmina Stary Targ.

Uchwała nr XXXIX/284/2018  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny części nieruchomości gruntowej, polożonej w obrębie Waplewo, stanowiącej własność Gminy Stary Targ, na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Sw. Maksymiliana Marii Kolbe w Wplewie Wielkim.

Uchwała nr XXXIX/285/2018  w sprawie: ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół, ktorych organem prowadzącym jest gmina Stary Targ.

Uchwały podjete na sesji w dniu 08 czerwca 2018r.

Uchwała nr XL/286/2018 w sprawie:  zmian budżetu Gminy Stary Targ na 2018r.

Uchwała nr XL/287/2018 w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała nr XL/288/2018 w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Stary Targ pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach działań PROW na lata 2014- 2020.

Uchwała nr XL/289/2018 w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wczesniej zaciągnietych zobowiązań.

Uchwała nr XL/290/2018 w sprawie: zmiany opisu granic stałych okręgow wyborczych w Gminie Stary Targ.

Uchwała nr XL/291/2018 w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w szkołąch, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Targ.

Uchwała nr XL/292/2018 w sprawie: uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stary Targ.

Uchwała nr XL/293/2018 w sprawie: zatwierdzenia " Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018- 2020" dla firmy UO wod-Kan-co-gaz i transport Zbigniew Kaszubowski z siedzibą Waplewo Wielkie 18A, 82-410 Stary Trg.

Uchwała nr XL/294/2018 w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018- 2020 dla Gminy Stary  Targ.

Uchwały podjęte na sesji w dniu 29 czerwca 2018r.

Uchwała nr XLI/295/2018 w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na 2018r.

Uchwała nr XLI/296/2018 w sprawie: zaciagnięcia dlugoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Uchwała nr XLI/297/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finsnowego Gminy Stary targ z wykonania budżetu gminy Stary Targ za 2017r.

Uchwała nr XLI/298/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Targ.

Uchwala nr XLI/299/2018 w sprawie: rozpatrzenia skargi na dzialania Wojta Gminy Sary Targ.

Uchwała nr XLI/300/2018 w sprawie: upoważnienia Kierownika GOPS w Starym Targu do prowadzenia postepowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy matyerialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Uchwała nr XLI/301/2018 w sprawie: uchwalenia m.p.z.p. obszaru zainwestowania dzialki nr 75/17 we wsi waplewo Wielkie.

Uchwała nr XLI/302/2018 w sprawie: ustalenia wynagriodzenia Wójta Gminy Stary Targ.

Uchwała nr XLI/303/2018 w sprawie: rozpatrzenia skargi na dzialania Wójta Gminy  Stary Targ.

Uchwała nr XLI/304/2018 w sprawie: odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stary Targ.

Uchwała nr XLI/305/2018 w sprawie: powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stary Targ.

Uchwała nr XLI/306/2018 w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Rewziyjnej Rady Gminy Stary Targ.

Uchwały podjęte na sesji w dniu 31 sierpień 2018r

Uchwała nr XLII/307/2018 w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na 2018r.

Uchwała nr XLII/308/2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej

Uchwala nr XLII/309/2018 w sprawie: ustalenia maksymalnej  liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stary Targ oraz zasad usytuowania  na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwala nr XLII/310/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Stary targ od powiatu sztumskiego nieruchomości gruntowej, stanowiącej działke ewidencyjną nr 256/6, położoną w obrębie ewidencyjnym Szropy.

Uchwała nr XLII/311/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej przez Gminę Stary Targ nieruchomości gruntowych, stanowiących działki ewidencyjne nr 89/1 i nr 89/2, położone w obrębie ewidencyjnym Tropy.

Uchwała nr XLII/312/2018  w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym- po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem była ta sama nieruchomość- w drodze klejnej umowy dzierżawy, nieruchomości położonych na terenie Gminy stary Targ.

Uchwały podjhete na sesji w dniu 25 września 2018r.

Uchwała nr XLIII/313/2018 w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na rok 2018.

Uchwała nr XLIII/314/2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej.

 Uchwała nr XLIII/315/2018 w sprawie: uchwalenia statutu Gminy Stary Targ.

Uchwala nr XLIII/316/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym przez Gminę Stary Targ samodzielnego lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Szropy 28.

Uchwała nr XLIII/317/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Stary Targ.

Uchwała nr XLIII/318/2018  w spawie: zatwierdzenia Regulaminu wynajmu lokali na cele mieszkaniowe wchodzące w skląd zasobu mieszkaniowego Gminy Stary Targ

Uchwała nr XLIII/319/2018  w sprawie:Regulamoinu porządku domowego dla Użytkowników lokali i pomioeszczeń wchodzących w skłąd składu mieszkaniowego zasobu Gminy Stary Targ.

Uchwała nr XLIII/320/2018 w sprawie: przystapienia do sporządzenia m.p.z.p. obszaru zainwestowania wsi Nowy Targ.

Uchwała nr XLIII/321/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej przez Gminę Stary Targ nieruchomościu grun towej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 87/4, polozoną w obrębie ewidencyjnym Bukowo.

Uchwałą nr XL/III/322/2018 w sprawie: ozpatrzenia skargi na działania Kierownika GOPS w Starym Targu

Uchwały podjęte na sesji w dniu 25 października 2018r

Uchwałą nrXLIV/323/2018 w sprawie:Zmian budżetu Gminy na 2018r
Uchwałą nr XLIV/324/2018 w sprawie:Wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej przez Gminę Stary Targ nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 89/1 i 89/2, Tropy

Uchwały podjete na sesji w dniu 13 listopada 2018


Uchwałą nr XLV/325/2018 w sprawie:Wyrażenia zgody na zbycie bezprzetargowym przez Gminę Stary Targ samodzielnego lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Szropy 28/6
Uchwała nr XLV/326/2018 w sprawie:Uchwalenia rocznego planu współpracy Gminy Stary Targ z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
Uchwałą nr XLV/327/2018 w sprawie: Zmian budżetu Gminy na 2018r
Uchwała nr XLV/328/2018 w sprawie: Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019r.
Uchwała nr XLV/329/2018 w sprawie: Dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz zasad poboru.
Uchwała nr XLV/330/2018 w sprawie: Opłat od posiadania psów i terminów płatnościOpublikował: Alicja Kowalczyk
Publikacja dnia: 14.05.2019
Podpisał: Alicja Kowalczyk
Dokument z dnia: 22.04.2016
Dokument oglądany razy: 4 058