bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 02.04.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Urząd Gminy

Gmina Stary Targ położona jest w południowo wschodniej części województwa pomorskiego, sąsiaduje z gminami: Sztum, Mikołajki Pomorskie, Dzierzgoń, Stare Pole i Malbork. Z dniem 1 stycznia 2001 r. stała się częścią powiatu sztumskiego. Gminę zamieszkuje 6.821 osób (1 lipiec 2003 r.), przez jej teren przebega ważny szlak drogowy Malbork - Iława. Zajmuje powierzchnię 14.104 ha, z czego 80,8 % to użytki rolne. W gminie zarejestrowanych jest około 150 podmiotów gospodarczych. W ostatnich latach wiele uwagi i środków finansowych przeznaczono na poprawę życia mieszkańców i rozwój gospodarczy gminy.Terytorialnie gmina podzielona jest na 14 sołectw i swym zasięgiem obejmuje 40 miejscowości.

Urząd Gminy Stary Targ
ul. Główna 20
82-410 Stary Targ
NIP 579-154-17-45

telefon 55 6405050
fax 55 2776289
e-mail: sekretariat@gminastarytarg.pl

U.G. czynny: poniedziałek - piątek od 7.00 do 15.00


    Konkurs na stanowisko Dyrektora ZS w Starym Targu oraz Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego  w Waplewie Wielkim- Zarządzenie Wójta Gminy Stary Targ                        

____________________________________________________________________________

Konkurs na wolne  stanowisko Kierownika Urzędu Gminy Stary Targ Sekretarza Gminy   

___________________________________________________________________________

Konkurs na wolne stanowiko pracownika Urzędu Gminy Stary Targ

___________________________________________________________________________

KRAJOWE STOWARZYSZENIE CENTRÓW KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

ORGANIZUJE KURS OPERATORA KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH
oraz kurs operatora kombajnów zielonkowych
Celem kursu jest przygotowanie zainteresowanych osób do samodzielnej obsługi kombajnów zbożowych
(lub kombajnów zielonkowych).
Informujemy, że w dniu 10 kwietnia 2019 r. (środę) o godz. 1000
w Urzędzie Miejskim w DZIERZGONIU Plac Wolności 1
rozpocznie się kurs dla kombajnistów.

Odpłatność: - 500 zł. kombajn zbożowy;
- 100 zł. kombajn zielonkowy;
- 100 zł - prasy wysokiego stopnia zgniotu i urządzenia do paletyzowania bel.

Warunki zapisania się na kurs:
1) ukończone 18 lat,
2) posiadanie prawa jazdy kategorii B lub T.
Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych operatorów kombajnów zbożowych ( lub kombajnów zielonkowych), uprawniające do obsługi, poruszania się po drogach publicznych czy roszczeń z tytułu ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków.
Nr kontaktowy: 58 683 76 12; 695 999 723; 517 856 236;

___________________________________________________________________________

I N F OR M A C J A

 Szanowni Państwo,

W związku z realizowaną inwestycją „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 – odc. I od granicy m. Malbork do m. Grzymała” ze względu na bezpieczeństwo użytkowników drogi wprowadzono ograniczenia w ruchu dla pojazdów poruszających się drogą wojewódzką nr 515 na rozbudowywanym odcinku drogi. Wprowadzone ograniczenia w ruchu wynikają z konieczności wykonania głębokich wykopów pod nową konstrukcję drogi oraz podyktowane są względami zapewnienia bezpieczeństwa poruszających się drogą.

Objazdy zostały wyznaczone drogami krajowymi nr 22, 55 oraz drogą wojewódzką nr 517 – zgodnie z załączoną notatką.

Trasa objazdu została pokazana na załączniku graficznym (w załączeniu) i przebiega następująco:

Tropy Sztumskie - DW517 - Sztum - DK55 – Malbork - DK55 - DK22 - DW515

Na rozbudowywanym odcinku drogi Wykonawca będzie prowadził roboty drogowe w sposób umożliwiający dojazd do posesji, przejazd komunikacji zbiorowej, zaopatrzenia do funkcjonujących na terenie budowy zakładów czy instytucji, przejazd służb ratowniczych i komunalnych.

Wprowadzona organizacja ruchu będzie obowiązywać w okresie od 07.01.2019r. do 31.10.2019r.

Serdecznie prosimy o rozpowszechnienie tej informacji wszystkim ewentualnym zainteresowanym.

Za powyższe utrudniania z góry przepraszamy i prosimy wyrozumiałość. Zwracamy się również z prośbą o szczególne zwracanie uwagi na obowiązujące tymczasowe oznakowanie oraz bezpieczeństwo innych uczestników ruchu w tym również osób pracujących przy rozbudowie drogi.

Z poważaniem Renata Sykut

                                                                                                                                    

                                               INFORMACJA
                                      STAROSTY SZTUMSKIEGO

w sprawie lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu sztumskiego i harmonogramu udzielania tej pomocy


Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu sztumskiego udzielana będzie w dwóch punktach, które rozpoczną działanie od dnia 01 stycznia 2019 roku.

1. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą:
1/ Bogdan Statkiewicz - adwokat
2/ Natalia Hajdamowicz-Rydel - adwokat
według harmonogramu:

- od poniedziałku do piątku – w godz. od 11.00 do 15.00

Telefon kontaktowy (55) 267-74-22

2. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Rozwoju Regionalnego ul. H. Kołłątaja nr 9, 83-110 Tczew. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą:
1/ Anna Szypułowska-Stasiuk – radca prawny
2/ Piotr Świeca- adwokat
według harmonogramu:

- od poniedziałku do piątku – w godz. od 9.00 do 14.00

Telefon kontaktowy (55) 276-22-50

Starosta Sztumski
/-/ Sylwia Celmer
Informacja o udzielaniu nieodplatnej porady prawnej


Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych do jej otrzymania oraz sposobach wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.


ROZWÓJ I WSPARCIE SPORTU NA TERENIE GMINY STARY TARG w  2019

Zarządzenie Wójta Gminy Stary Targ dotyczące ogłoszenia  otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ na rok 2019.

Zarządzenie Wójta Gminy Stary nr 4/2019 z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia wyniku konkursu projektów wraz z informacją o projektach wybranych na wsparcie realizacji zadań rozowju sportu na terenie Gminy Stary Targ w roku 2019


wszelkie kwoty z tytułu zobowiązań należne Gminie Stary Targ prosimy wpłacać na rachunek bankowy nr 40 8309 0000 0011 3218 2000 0070 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Sztumie oddział Stary Targ


informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny

Zarządzenie Nr 1/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu z dnia 7 stycznia 2019r. ogłaszające  konkurs na stanowisko pracownika socjalnego

________________________________________________________________

KURS  OPERATORÓW  KOMBAJNÓW  ZBOŻOWYCH!!!!!!!!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje Rocznego Programu  Współpracy na 2018r. oraz projekt uchwały

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otwarcie Konkursu  na projekt rozowju sportu Gminy Stary Targ na rok 2018

_________________________________________________________________________

Ogłoszenie !!!!!!!!!- zmiana Zarządcy Gminnego Zasobu Lokalowego

________________________________________________________________________

Informujemy mieszkańców Gminy Stary Targ o obowiązku zgłoszenia posiadania szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków do Gminnej Ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w terminie do 11 sierpnia 2017r.

informacja i wzór zgłoszenia


Informacja dotycząca obowiązku umieszczania tabliczek z numerami porządkowymi posesji!!!!!


Zarządzenie Wójta Gminy Stary Targ nr 9/2017 z dnia 09 marca 2017r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.


wnioski o udzielonie dotacji celowej na demontaż, transport i utylizację wyrobów

zawierajacych azbest ogłoszenie


Ogłoszenie

Gminy Ośrodek Pomocy w Starym Targu informuje, że wypłata

wszystkich udzielanych zasiłków, wypłacanych gotówką

od 01.01.2017 r. realizowana będzie przez

BANK SPÓŁDZIELCZY w SZTUMIE

ODDZIAŁ STARY TARG


                                                I N F O R M A C J A

Nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścików, obowiązującej na terenie Gminy Stary Targ- uchwała nr XXX.214/2017 z dnia 22 czerwca 2017r.


informacja   Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie dotycząca zabezpieczenia przeciwpożarowego zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych


pomocnik rolnika.

Informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego   dotycząca zasad opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.


***

OGŁOSZENIE

Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców z dofinansowaniem do 85%

Informujemy, iż na terenie GMINY STARY TARG nadal trwa nabór deklaracji/ ankiet do listy rezerwowej odnośnie dofinansowania do odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowalnych zgodnie z Działaniem Regionalnego Programu Operacyjnego 10.3.1 "Odnawialne źródła energii", Oś Priorytetowa X "Energia"

Więcej informacji w siedzibie Urzędu Gminy oraz pod nr tel. 55 640-50-50 wew. 17

(formularze deklaracji dostępne w siedzibie Urzędu Gminy

*********


 HARMONOGRAM- Usług wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Stary Targ na rok 2019

Uchwała Rady Gminy Stary Targ nr III/11/2018 z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

                               PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE  w  2019 ROKu

                                                  INFORMACJA !!!!!

Podatek rolny i leśny na rok 2019  ustalony  zgodnie z Komunmikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2018r. w Monitorze Polskim  poz. 1004 i  1005

Deklaracje podatkowe-

załącznik nr 1- informacja w sprawie podatku od nieruchomości

załącznik nr 2- informacja w sprawie podatku rolnego

załącznik nr 3- informacja w sprawie podatku leśnego

załącznik nr 4-deklaracja na podatek od nieruchomości

załącznik nr 5-deklaracja na podatek rolnyy

załącznik nr 6- deklaracja na podatek leśny

                   Uchwały podatkowe obowiązujące w 2019r.

Uchwała nr XLV/328/2018 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019r.

Uchwała nr XLV/329/2018 w sprawie: dziennych stawek opłaty targowej, terminów platności oraz zasad poboru.

Uchwała nr XLV/330/2018 w sprawie: stawek opłat od posiadania psów i terminów płatności.


Otwarty konkurs na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ- ogłoszenie

Okreslenie warunków, w tym organizacyjnych i trybu wspierania rozowju sportu na obszarze Gminy Stary Targ- uchwała Rady Gminy

Wnioski- wzór wniosku


PUNKTY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU SZTUMSKIEGO INFORMACJA STAROSTY SZTUMSKIEGO                do konsultacji projekt statutu sołectwa


pismo Dyrektora Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.  w sprawie wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności w sprawach o przyznanie płatności bezpośrednich oraz środków obszarowych w ramach PROW 2014-2020.


Linki:

Opłaty za korzystanie ze środowiska www.bip.pomorskie.eu/Article/id,145.html

ostrzeżenia meteorologiczne dla województwa pomorskiego www.gdansk.uw.gov.pl/urzad/ostrzezenia-meteorologiczne

Monitor Polski: http://monitorpolski.gov.pl

Dziennik Ustaw: http://dziennikustaw.gov.pl

E-alternatywne przedszkola w powiecie sztumskim: http://www.e-przedszkola.pl

nabór do projektu "R@zem w sieci - Integracja cyfrowa mieszkańców Gminy Stary Targ"  /CCF20140709.pdf

System Informacji Przestrzennej Gminy Stary Targ starytarg.e-mapa.net


informacje dla mikroprzedsiębiorców dotyczące obowiązku wysyłania do systemu skarbowego Jednolitego Pliku Kontroilnego Vat: informacjaZarządzenie Wójta w sprawie  konkursu projektów na wspiercie rozwoju sportu- informacja- uchwałaAktualności

Nowa strona BIP

24.08.2013

Witamy w na nowym bip-e Urzędu Gminy w Starym TarguOpublikował: Alicja Kowalczyk
Publikacja dnia: 02.04.2019
Podpisał: Anna Jatczuk
Dokument z dnia: 28.01.2019
Dokument oglądany razy: 209 686