bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.02.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Uchwały kadencji 2018- 2023

 Uchwały podjete na sesji w dniu 19 listopada 2018r.

Uchwała nr I/1/2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stary Targ

Uchwała nr I/2/2018 w sprawie: wybory V-ce Przewodniczącego Rady Gminy Stary Targ.

Uchwały podjęte na sesji w dniu 29 listopada 2018r.

Uchwała nr II/3/2018 w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stary Targ

Uchwała nr II/4/2018 w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała nr II/5/2018 w sprawie: powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Uchwała nr II/6/2018 w sprawie:powołania Komisji Rolnictwa, Uslug i Przemysłu oraz Bezpieczeństwa Przeciwpozarowego.

Uchwała nr II/7/2018 w sprawie: powołania Komisji Budzetu, Finansów mi Planowania

Uchwały podjęte na sesji w dniu 20 grudnia 2018r.

Uchwała nr III/8/2018 w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na 2018r.

Uchwała nr III/9/2018 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwała nr III/10/2018 w sprawie: uchwalenia Budzetu Gminy Stary Targ na 2019r.- załączniki

Uchwała nr III/11/2018 w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Uchwała nr III/12/2018 w sprawie: ustanowienia wieloletniego rządowego programu w zakresie dozywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023.

Uchwała nr III/13/2018 w podwyzszenia  kryterium dochodowego " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023.

Uchwała nr III/14/2018 w sprawie: określeniaa zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia  rzeczowego "Posiłek w szkole i w domu".

Uchwała nr III/15/2018 w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Stary Targ.

Uchwała nr III/16/2018 w sprawie: ustelania wysokości ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy Stary Targ.

Uchwała nr III/17/2018 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy --Stary Targ.

                                                    ROK  2019

Uchwały podjęte na sesji w dniu 03 stycznia 2019r.

Uchwała nr nr IV/18/2019 w sprawie: powolania stałych komisji Rady Gminy Stary Targ.

Uchwała nr IV/19/2019 w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Uchwała nr IV/20/2019 w sprawie: powołania Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

Uchwała nr IV/21/2019 w sprawie: powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego

Uchwała nr IV/22/2019 w sprawie: powolania komisji Budżetu, Finansów i Promocji Gminy

Uchwały podjete na sesji nadzwyczajnej w dniu 23 stycznia 2019r.

Uchwała nr V/23/2019 w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji p.n. „Modernizacja systemu ciepłowniczego w miejscowości Stary Targ wraz z wymianą źródła ciepła na kotły na pelet” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa 10 Energia, działanie 10.4 Redukcja emisji).

Uchwała nr V/24/2019 w sprawie: przyjęcia do realizacji poprawionego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stary Targ- załącznik PGNOpublikował: Alicja Kowalczyk
Publikacja dnia: 13.02.2019
Podpisał: Alicja Kowalczyk
Dokument z dnia: 04.01.2019
Dokument oglądany razy: 430