bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Uchwały 2017

Uchwały podjete na sesji w dniu 30 stycznia 2017r.

Uchwała nr XXIII/176/2017 w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na 2017r.

Uchwała nr XXIII/177/2017 w sprawie: utworzenia Przedszkola Szamorządowego w Starym Targu.

Uchwała nr XXIII/178/2017 w sprawie: planu pracy Komisj Rewizyjnej Rady Gminy

Uchwały podjęte na sesji w dniu 15 lutego 2017r.

Uchwała nr XXIV/180/2017 w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Rodziny Sierakowskich w Waplewie Wielkim.

Uchwała nr XXIV/181/2017 w sprawie: projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Stary Targ do nowego ustroju szkolnego.

Uchwały podjęte na sesji w dniu 23 lutego 2017r.

Uchwała nr XXV/ 182/2017 w sprawie: wyznaczenia jednostki organizacyjnej_ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu do realizacji zadań z zakresu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin " Za Życiem".

Uchwała nr XXV/183/2017 w sprawie: przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ofiar Przemocy w Gminie Stary Targ na lata 2017- 2020.

Uchwała nr XXV/184/2017 w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Satry Targ nr XX/143/2016 z 13.10.2016 ogłoszonej w Dz.U. z 9 grudnia 2016r. poz. 4386) (zmiana I).

Uchwała nr XXV/185/2017 w sprawie: przystapienia do modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na działkach 167, 164, 200 i części działki 200 obręb Kalwa.

Uchwała nr XXV/186/2017 w sprawie: odwołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Usług i Przemysłu oraz Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

Uchwała nr XXV/187/2017 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Usług i Przemysłu oraz Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

Uchwały podjęte na sesji nadzwyczajnej w dniu 28 marca 2017r.

Uchwała nr XXVI/188/2017 w sprawie: zaskarżenia postanowienia Pomorskiego Kuratora Oświaty dotyczącego negatywnego zaopiniowania przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Rodziny Sierakowskich w Waplewie Wielkim z dnia 16 marca 2017r.

Uchwały podjęte na sesji w dniu 31 marca 2017r.

Uchwała nr XXVII/190/2017 w sprawie: zaskarżenia opinii Pomorskiego Kuratora Ośaity z dnia 19 marca 2017r. dotyczącej dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe na terenie Gminy Stary Targ.

Uchwała nr XXVII/191/2017 w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała nr XXVII/192/2017 w sprawie:ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 5 lat w przedszkolach i oddziałąch przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Stary Targ.

Uchwała nr XXVII/193/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej przez Gminę Stary Targ nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 147/2, polozonej w miejscowości Nowy Targ.

Uchwała nr XXVII/194/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych polozonych w miejscowości Dąbrówka Malborska, gmina Stary Targ.

Uchwała nr XXVII/195/2017 w sprawie: wyrażenia zgody za zamianę nieruchomości gruntowych polozonych w miejscowości Kątki, gmina Stary Targ.

Uchwała nr XXVII/196/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem budynku gospodarczego- po byłej stacji uzdatniania wody, polozonej w miejscowości Klecewo w gminie Stary Targ, na okres 3-ch lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie  od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

Uchwała nr XXVII/197/2017 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Szropy- Zielonki.

Uchwala nr XXVII/198/2017 w sprawie: ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2017r. w Gminie Stary Trag.

Uchwała nr XXVII/199/2017 w sprawie: odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stary Targ.

Uchwała nr XXVII/200/2017 w sprawie: odwołania członka Komisji Rolnictwa, Usług i Przemysłu oraz Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

Uchwała nr XXVII/201/2017 w sprawie: sprostowania oczywistej omylki pisarskiej w uchwale

Uchwała ne XXVII/202/2017 w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale

Uchwały podjęte na sesji nadzwyczajnej  w dniu 11 kwietnia 2017r.

Uchwała nr XXIII/204/2017 w sprawie: Uzupełnienia składu komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stary Targ


Uchwała nr XXVIII/205/2017 w sprawie:  Uzupełnienia składu komisji Rolnictwa, Usług i Przemysłu oraz Bezpieczeństwa Publicznego i ochrony Przeciwpożarowej

Uchwała nr XXVIII/206/2017 w sprawie:  Skargi  na działania Wójta Gminy Stary Targ.


Uchwała nr XXVIII/207/2017 w sprawie  Skargi  na działania Wójta Gminy Stary Targ.-


Uchwała nr XVIII/208/2017 w sprawie:  Zmian do Uchwały Rady Gminy Stary Targ z dnia 10 listopada 2016r. Nr XXI/158/2017 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sztumskiego na 2017r.


Uchwala nr XXVIII/209/2017 w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pt.„ Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3100 G Ramoty – Olszak Dzierzgoń w miejscowości Waplewo Wielkie na odcinku przecięcia się osi działek nr 73 i 85/3 z osią działki nr 82/2 obręb Waplewo Wielkie z wyjątkiem części
przyległej do zatoki autobusowej '' oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Sztumskiemu w jego wykonaniu.
 Uchwała nr XXVIII/210/2017 w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pt. Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej 3130 G Jurkowice- Szropy w miejscowości Szropy na odcinku przecięcia się osi działek 112/3 i 43 z osią działki nr 69 obręb Szropy” oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu w jego wykonaniu.

Uchwała nr XXVIII/211/2017 w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pt.„ Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3110 G Stary Targ – Waplewo Wielkie na odcinku stanowiącym ul. Kościuszki w Starym Targu w części
od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 517 Sztum – Tropy Sztumskie do przecięcia
się osi działek nr 195/1i 177 obręb Stary Targ '' oraz udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Sztumskiemu w jego wykonaniu.


Uchwała nr XXVIII/212/2017
w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pt.„ Budowa parkingu w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3105 G Łoza – Dąbrówka Malborska- Sztum w miejscowości Dąbrówka Malborska w części przyległej i
częściowo na działkach nr 116 i 117/4 oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Sztumskiemu w jego wykonaniu


Uchwała nr XXVIII/213/2017 w sprawie:wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pt. „ Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3104 G Stary Targ – Balewo w miejscowości Nowy Targ w części przyległej do działek nr 113, 131, 130, 129, 126/6, 126/5, 126/4, 126/3, 126/1, 125/2, 125/1, 123, 119 obręb Nowy Targ ''oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu w jego wykonaniu.

Uchwały podjęte na sesji  nadzwyczajnej w dniu 22 czerwca  2017r.

Uchwała nr XXX/214/2017 sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązującej na terenie Gminy Stary Targ.

Uchwały podjęte na sesji w dniu 30 czerwca 2017r.

Uchwała nr XXI/215/2017 w sprawie: zatwierdzenia  sprawozdania finansowego  Gminy Stary Trag wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za rok 2016.

Uchwała nr XXXI/216/2017 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Targ na rok 2017

Uchwała nr XXXI/ 217/2017 w sprawie: Przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania działki 75/17 we wsi Waplewo Wielkie zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Stary Targ nr XXX/278/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. (ogłoszoną w Dz. U. Woj. Pomorskiego nr 51 poz. 1050 z 15 maja 2006 r.).
Uchwała nr XXXI/218/2017 w sprawie: Wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3128G Żuławka Sztumska- Tropy Sztumskie w miejscowości Tropy Sztumskie na odcinku pomiędzy drogą wojewódzką nr 515 i granicą działki nr 59/5 oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu w jego wykonaniu.
Uchwała nr XXXI/219/2017 w sprawie: Przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Targ w 2017 roku”
Uchwała nr XXXI/220/2017 w sprawie: Zmiany w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Targu

Uchwała nr XXXI/221/2017 w sprawie: absolutorium dla Wójta Gmi9ny Stary Targ za rok 2016.
Uchwała nr XXXI/222/2017 w sprawie: Przyznanie pierwszeństwa w nabywaniu budynków mieszkalnych lub użytkowych stanowiących w całości przedmiot najmu lub dzierżawy, będących własnością Gminy Stary Targ, na rzecz ich najemców lub dzierżawców.
Uchwala nr XXXI/223/2017 w sprawie: Skargi na działania Wójta Gminy Stary Targ.
Uchwała nr XXXI/224/2017 w sprawie: Skargi na działalność Przewodniczącej Rady Gminy Stary Targ.
Uchwała nr XXXI/225/2017 w sprawie: Skargi na działania Wójta Gminy Stary Targ.

Uchwały podjęte na sesji w dniu 27 lipca 2017r.

Uchwała nr XXXII/226/2017 w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Stary Targ kredytu długoterminowego.

Uchwała nr XXXIII/229/2017 w sprawie uchwalenia m.p.z.p.obszaru zainwestowania wsi Stary Targ.

Uchwały podjęte na sesji w dniu 10 listopada 2017r.

Uchwała nr XXXIV/235/2017 w sprawie:  zmian budżetu Gminy Stary Targ na 2017r


Uchwała nr XXXIV/236/2017 w sprawie:  zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie deficytu budżetowego występującego w roku budżetowym 2018r.


Uchwała nr XXXIV/237/2017 w sprawie:   określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2018


Uchwała nr XXXIV/238/2017 w sprawie: określenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz zasad jej poboru na 2018r..


Uchwała nr XXXIV/239/2017 w sprawie:  określenia stawek opłaty od posiadania psów, terminów płatności w 2018r.


Uchwała nr XXXIV/240/2017 w sprawie: Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.


Uchwała nr XXXIV/241/2017 w sprawie:  ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej, naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości oraz w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej.


Uchwała nr XXXIV/242/2017 w sprawie:  wyrażenie zgody na zbycie w drodze bezprzetargowejj przez Gminę Stary Targ nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 356 w obrębie ewidencyjnym Łoza.


Uchwała nr XXXIV/243/2017 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej SP im. Feliksa Łoyki w Szropach, w ośmioletnią SP im. Feliksa Łoyki w Szropach.


Uchwała nr XXXIV/244/2017 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej SP im. Franciszka Jujki w Starym Targu, w ośmioletnią SP im. Franciszka Jujki w Starym Targu.


Uchwała nr XXXIV/245/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym przez Gminę Stary Targ samodzielnego lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Tulice 19/4
Uchwała nr XXXIV/246/2017 w sprawie:  udzielenie dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej w Kalwie w roku 2017 na prace remontowo- konserwatorskie Kościoła w Kalwie.
Uchwała nr XXXIV/247/2017 w sprawie:  udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu w formie dotacji celowej w roku 2018 na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z Gminy Stary Targ .
Uchwała nr XXXIV/248/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Stary Targ do projektu pn. „Pomorscy Partnerzy w e-Rozwoju.

Uchwała nr XXXIV/249/2017 w sprawie: określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i odatek leśny.

Uchwałą nr XXXIV/250/2017 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwały podjete na sesji w dniu 08 grudnia 2017

Uchwała nr XXXV/251/2017- w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Targ na 2017r.

Uchwała nr XXXV/252/2017  w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na teregie Gminy Stary Targ

Uchwała nr XXXV/253/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym przez Gminę Stary targ nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 181, położoną w miejscowości Kalwa

Uchwała nr XXXV/254/2017 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez właściciela nieruchomości

Uchwały podjęte na sesji w dniu 28 grudnia 2017r.

Uchwała nr XXXVI/255/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Stary Targ na 2017r.

Uchwała nr XXXVI/256/2017 w sprawie: uchwalenia WPF na lata 2018-2026

Uchwała nr XXXVI/257/2017 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Stary Targ na 2018r.

Uchwała nr XXXVI/258/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej przez Gminę Stary Targ nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 176/2, położoną w obrębie ewidencyjnym Kątki.

Uchwała nr XXXVI/259/2017 w sprawie:zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Stary Targ a Gminą i Miastem Gdańska w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańsk frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Stary Targ

Uchwala nr XXXVI/260/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości połozonych w miejscowości Tropy Sztumskie w Gminie Stary TargOpublikował: Alicja Kowalczyk
Publikacja dnia: 04.01.2019
Podpisał: Alicja Kowalczyk
Dokument z dnia: 13.01.2017
Dokument oglądany razy: 3 663