bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.11.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Urząd Gminy

zarządzenia nr 21/25018 z dnia 05-11-2018r.zarządzenia nr 21/25018 z dnia 05-11-2018r.stify">Gmina Stary Targ położona jest w południowo wschodniej części województwa pomorskiego, sąsiaduje z gminami: Sztum, Mikołajki Pomorskie, Dzierzgoń, Stare Pole i Malbork. Z dniem 1 stycznia 2001 r. stała się częścią powiatu sztumskiego. Gminę zamieszkuje 6.821 osób (1 lipiec 2003 r.), przez jej teren przebega ważny szlak drogowy Malbork - Iława. Zajmuje powierzchnię 14.104 ha, z czego 80,8 % to użytki rolne. W gminie zarejestrowanych jest około 150 podmiotów gospodarczych. W ostatnich latach wiele uwagi i środków finansowych przeznaczono na poprawę życia mieszkańców i rozwój gospodarczy gminy.Terytorialnie gmina podzielona jest na 14 sołectw i swym zasięgiem obejmuje 40 miejscowości.

Urząd Gminy Stary Targ
ul. Główna 20
82-410 Stary Targ
NIP 579-154-17-45

telefon 55 6405050
fax 55 2776289
e-mail: sekretariat@gminastarytarg.pl

U.G. czynny: poniedziałek - piątek od 7.00 do 15.00


                            I N F O R M A C J A

             DNIA  5 LISTOPADA 2018R.

                   URZĄD  GMINY STARY TARG

                           BĘDZIE CZYNNY do godziny 14:30

                                               Z-ca Wójta Gminy Stary Targ

                                                Paweł Kaszyński


Zarządzenie Wójta Gminy Stary Targ nr 21/2018 z dnia 05 listopada 2018r. w sprawie: naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent d/s księgowości, dodatków mieszakniowych, stypendiów socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społęcznej Stary Targ.

wszelkie kwoty z tytułu zobowiązań należne Gminie Stary Targ prosimy wpłacać na rachunek bankowy nr 40 8309 0000 0011 3218 2000 0070 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Sztumie oddział Stary Targ


obwieszczenie GKW w Starym Targu z dnia 18 września 2018r  w sprawie wezwania do zgłaszania dodatkowych list kandydatów na radnych do Rady Gminy Stary Targ

________________________________________________________________

KURS  OPERATORÓW  KOMBAJNÓW  ZBOŻOWYCH!!!!!!!!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje Rocznego Programu  Współpracy na 2018r. oraz projekt uchwały

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otwarcie Konkursu  na projekt rozowju sportu Gminy Stary Targ na rok 2018

_________________________________________________________________________

Ogłoszenie !!!!!!!!!- zmiana Zarządcy Gminnego Zasobu Lokalowego

________________________________________________________________________

Informujemy mieszkańców Gminy Stary Targ o obowiązku zgłoszenia posiadania szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków do Gminnej Ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w terminie do 11 sierpnia 2017r.

informacja i wzór zgłoszenia


Informacja dotycząca obowiązku umieszczania tabliczek z numerami porządkowymi posesji!!!!!


Zarządzenie Wójta Gminy Stary Targ nr 9/2017 z dnia 09 marca 2017r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.


wnioski o udzielonie dotacji celowej na demontaż, transport i utylizację wyrobów

zawierajacych azbest ogłoszenie


Ogłoszenie

Gminy Ośrodek Pomocy w Starym Targu informuje, że wypłata

wszystkich udzielanych zasiłków, wypłacanych gotówką

od 01.01.2017 r. realizowana będzie przez

BANK SPÓŁDZIELCZY w SZTUMIE

ODDZIAŁ STARY TARG


                                                I N F O R M A C J A

Nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścików, obowiązującej na terenie Gminy Stary Targ- uchwała nr XXX.214/2017 z dnia 22 czerwca 2017r.


informacja   Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie dotycząca zabezpieczenia przeciwpożarowego zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych


pomocnik rolnika.

Informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego   dotycząca zasad opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.


***

OGŁOSZENIE

Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców z dofinansowaniem do 85%

Informujemy, iż na terenie GMINY STARY TARG nadal trwa nabór deklaracji/ ankiet do listy rezerwowej odnośnie dofinansowania do odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowalnych zgodnie z Działaniem Regionalnego Programu Operacyjnego 10.3.1 "Odnawialne źródła energii", Oś Priorytetowa X "Energia"

Więcej informacji w siedzibie Urzędu Gminy oraz pod nr tel. 55 640-50-50 wew. 17

(formularze deklaracji dostępne w siedzibie Urzędu Gminy

*********


                                                    INFORMACJA !!!!!

Podatek rolny i leśny na rok 2018  ustalony  zgodnie z Komunmikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2017r. poz.  958 oraz 963

Deklaracje podatkowe-

załącznik nr 1- informacja w sprawie podatku od nieruchomości

załącznik nr 2- informacja w sprawie podatku rolnego

załącznik nr 3- informacja w sprawie podatku leśnego

załącznik nr 4-deklaracja na podatek od nieruchomości

załącznik nr 5-deklaracja na podatek rolnyy

załącznik nr 6- deklaracja na podatek leśny

Uchwały podatkowe obowiązujące w 2018r. znajdują się w zakładce Rada Gminy- uchwały 2017r


Otwarty konkurs na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ- ogłoszenie

Okreslenie warunków, w tym organizacyjnych i trybu wspierania rozowju sportu na obszarze Gminy Stary Targ- uchwała Rady Gminy

Wnioski- wzór wniosku


PUNKTY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU SZTUMSKIEGO INFORMACJA STAROSTY SZTUMSKIEGO                do konsultacji projekt statutu sołectwa


pismo Dyrektora Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.  w sprawie wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności w sprawach o przyznanie płatności bezpośrednich oraz środków obszarowych w ramach PROW 2014-2020.


spotkanie dla Przedsiębiorców w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni w dniu 28 sierpnia 2018r. list i ulotka


Linki:

Opłaty za korzystanie ze środowiska www.bip.pomorskie.eu/Article/id,145.html

ostrzeżenia meteorologiczne dla województwa pomorskiego www.gdansk.uw.gov.pl/urzad/ostrzezenia-meteorologiczne

Monitor Polski: http://monitorpolski.gov.pl

Dziennik Ustaw: http://dziennikustaw.gov.pl

E-alternatywne przedszkola w powiecie sztumskim: http://www.e-przedszkola.pl

nabór do projektu "R@zem w sieci - Integracja cyfrowa mieszkańców Gminy Stary Targ"  /CCF20140709.pdf

System Informacji Przestrzennej Gminy Stary Targ starytarg.e-mapa.net


informacje dla mikroprzedsiębiorców dotyczące obowiązku wysyłania do systemu skarbowego Jednolitego Pliku Kontroilnego Vat: informacja


komunikat CEIDG

Przedsiebiorco - zgodnie z art.61 ustawy z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz.1893 w przypadku gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie zawiera numeru PESEL pamiętaj o jego  uzupełnieniu.

Termin na zgłoszenie brakującego numeru PESEL w CEIDG upływa 19 maja 2018r.

Brak wpisu we wskazanym terminie skutkować będzie wykreśleniem przedsiębiorcy z CEIDG.


Zarządzenie Wójta w sprawie  konkursu projektów na wspiercie rozwoju sportu- informacja- uchwała

nabór do projektu Akademia Kluczowych KompetencjiAktualności

Nowa strona BIP

24.08.2013

Witamy w na nowym bip-e Urzędu Gminy w Starym TarguOpublikował: Alicja Kowalczyk
Publikacja dnia: 05.11.2018
Podpisał: Paweł Kaszyński
Dokument z dnia: 29.10.2018
Dokument oglądany razy: 193 681