bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 11.01.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Uchwały 2016 r.

 Uchwały podjęte w dniu 26 lutego 2016r.

Uchwała nr XIII/92/2016 w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na 2016r.

Uchwała nr XIII/93/2016 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu w 2017r.

Uchwała nr XIII/94/2016 w sprawie: przyjęcia " Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Stary Targ na lata 2016-2019"- załącznik do wglądu w Urzędzie Gminy- program PONZ

Uchwała nr XIII/95/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Stary Targ od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w Gdańsku nieruchomości nr 294/6 połozonej w miejscowości Pozolia obręb Bukowo.

Uchwała nr XIII/96/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości połozonych w miejscowości Waplewo Wielkie gmina Stary Targ.

Uchwała nr XIII/97/2016 w sprawie: uchylającą uchwałę nr XI/97/2015 Rady Gminy Stary Targ z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Stary Targ w rejonie obrębów Tropy Sztumskie i Kalwa pod nazwą "Wiatraki Tropy".

Uchwały podjęte na sesji w dniu 11 kwietnia 2016r.

Uchwała nr XIV/98/2016 w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na rok 2016.

Uchwała nr XI/99/2016 w sprawie: przyjęcia do realizacjiprojektu pn." Modernizacja dróg w Gminie Stary Targ" w ramach poddziałania " Wsparcie inwestycji  związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową  wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

Uchwała nr XIV/100/2016 w sprawie: uchwalenia nowej wysokości stawki podatku od nieruchomości na rok 2016 od budowli.

Uchwała nr XIV/101/2016 w sprawie: ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016r.- załącznik w Urzędzie Gminy.

Uchwała nr XIV/102/2016 w sprawie: zatwierdzenia Palnu Odnowy Miejscowości Kalwa- załącznik w Urzędzie Gminy.

Uchwała nr XIV/103/2016 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stary Targ- załącznik w Urzędzie Gminy.

Uchwała nr XIV/104/2016 w sprawie: odwołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Usług i Przemysłu oraz Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpozarowej.

Uchwała nr XIV/105/2016 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Usług i Przemysłu oraz Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpozarowej.

Uchwały podjęte na sesji w  dniu 06 maja 2016r.

Uchwała nr XV/106/2016 w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Stary Targ kredytu długoterminowego

Uchwała nr XV/107/2016 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Szropy

Uchwała nr XV/108/2016 w sprawie: przyjęcia do realizacji projektu pn. "Wymiana sieci wodociągowej Jodłówka- Zielonki- Szropy wraz z modernizacją sieci uzdatniania wody w Jodłówce oraz wyamiana sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Zielonki wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Zielonkach" w ramach osi priorytetowej "Środowisko" daiałania " Gospodarka wodno- ściekowa" objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020.

Uchwała nr XV/109/2016 w sprawie:  zmian budżetu Gminy Stary Targ na rok 2016.

Uchwały podjęte na sesji w dniu 16 czerwca 2016r.

Uchwała ne XVI/110/2016 w sprawie: przyjęcia do realizacji poprawionego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stary Targ- (załącznik nr 1 do uchwały).

Uchwała nr XVI/111/2016 w sprawie:zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązującej na terenie Gminy Stary Targ.

Uchwały podjete na sesji w dniu 30 czerwca 2016r.

Uchwała nr XVII/112/2016 w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na 2016r.

Uchwała nr XVII/113/2016 w sprawie: zmian budżetu Gminy Stary Targ na 2016r.

Uchwała nr XVII/114/2016 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwała nr XVII/115/2016 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stary Targ wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za rok 2015.

Uchwała nr XVII/116/2016 w sprawie: wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Stary targ a Gminą Miasta  Gdańsk dot. powierzenia Gminie Miasta Gdańsk wykonania zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych w zakresie termicznego przekształcania frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Stary Targ.

Uchwała nr XVII/117/2016 w sprawie przystapienia do zmiany m.p.z.p. obszaru zainwestowania wsi Nowy Targ zatwierdzonego uchwałą RG Stary Targ nr XXX/283/2006 z dnia 26 stycznia 2006r. (ogłoszonego w Dz. U.W.Pomorskiego nr 98, poz. 2014 z dnia 19 wrzesnia 2006r).

Uchwała nr XVII/118/2016 w sprawie:przystapienia do zmiany m.p.z.p. fragmentu gminy Stary Targ w rejonie obrebów Kalwa, Tropy Sztumskie pod nazwą "Wiatraki- Kalwa" zatwierdzonym uchwałą  RG Stary Targ nr XXXII/265/2014 z dnia 31 stycznia 2014r. (ogłoszony w Dz.U. W. Pomorskiego poz. 1207 z 21 marca 2014r).

Uchwała nr XVII/119/2016 w sprawie: przystapienia do zmiany m.p.z.p. obszaru zainwestowania wsi Waplewo Osiedle zatwierdzonego uchwała  RG Stary Targ nr XXVIII/252/2005 z dnia 1 grudnia 2005r (ogłoszony w Dz.U.W Pomorskiego nr 46 poz. 920 z dnia 2 maja 2006r.)

Uchwała nr XVII/120/2016 w sprawie: przystapienia do zmiany m.p.z.p. obszaru zainwestowania wsi Dąbrówka Malborska zatwierdzonego uchwałą RG Stary Targ nr IV/26/2007 z dnia 25 stycznia 2007r. (ogłoszona w Dz.U. W Pomorskiego nr 142, poz. 2635 z dnia 5 października 2005r)

Uchwała nr XVII/121/2016 w sprawie: przystapienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Stary Targ w rejonie Łoza i  Dąbrówka Malborska

Uchwała nr XVII/122/2016 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Targ za rok 2015.

Uchwała nr XVII/123/2016 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zatgospodarowania  przestrzennego dla fragmentu gminy Stary Targ w rejonie obrębów  Tropy Sztumskie i Kalwa pod nazwa "Wiatraki- Tropy".

Uchwała nr XVII/124/2016 w sprawie: ,wyrażenia zgody na podział i zbycie w drodze bezprzetargowej przez Gminę Stary Targ nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 39/9, położonej w miejscowości Stary Targ.

Uchwały podjęte w dniu 19 sierpnia 2016r.

Uchwała nr XVIII/125/2016 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Stary Targ do podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Stary Targ, a Skarbem Pństwa- Nadleśnictwem Kwidzyn.

Uchwała nr XVIII/126/2016 w sprawie wyrazenia  zgody na zbycie przez Gminę Stary Targ nieruchomości będących wyłączonymi z użytkowania i pozbawienia kategorii drogami gminnymi lub drogami wewnetrznymi.

Uchwała nr XVIII/127/2016 w sprawie: 

Uchwała nr XVIII/128/2016 w  sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwałą nr XVIII/129/2016 w sprawie: wyrazenia zgody na zbycie przez Gminę Stary Targ samodzilenych lokali mieszkalnych, połozonych  w miejscowości Waplewo Wielkie.

Uchwała nr XVIII/ 130/2016 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stary Targ 

Uchwała nr XVIII/131/2016 w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej w Dąbrówce Malborskiej na prace remontowo- konserwatorekie Kościoła w Dąbrówce Malborskiej.

Uchwała nr XVIII/132/2016 w sprawie: upoważnienia Kierownika GOPS w Starym Targu do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Uchwały podjęte na sesji w dniu 12 września 2016r.

Uchwała nr XIX133/2016 w sprawie: zmian budzetu Gminy Stary Targ na 2016r.

Uchwała nr XIX/134/2016 w sprawie: dokonania korekty w treści uchwały nr X/59/2015 Rady Gminy Stary Targ z dnia 28 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z uzytkowania.

Uchwała nr XIX/135/2016 w sprawie: wyrazenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej przez Gminę Stary Targ nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej dziakę ewidencyjną nr 294/1, połozonej w miejscowości Pozolia, obręb ewidencyjny Bukowo.

Uchwała nr XIX/136/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej przez Gminę Stary Targ nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1/2, położonej  w miejscowości Trankwice.

Uchwała nr XIX/137/2016 w sprawie wyrazenia zgody na wydzierzawienie na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym- po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem była ta sama nieruchomość- w drodze kolejnej umowy dzierzawy, nieruchomości połozonych na ternie Gminy Stary Targ.

Uchwała nr XIX/138/2016 w sprawie: Planu zrównowazonego rozowju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Stary Targ na lata 2016-2026- załącznik do uchwały

Uchwała nr XIX/139/2016 w sprawie: udzielenia Pomocy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na 2017r.

Uchwała nr XIX/140/2016 w sprawie: Dokonania zmian treści uchwały nr XVI/111/2016 Rady Gminy Stary Targ z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązującej na terenie Gminy Stary Targ.

Uchwała nr XIX/141/2016 w sprawie: dokonania zmian w uchwale nr II/3/2014 Rady Gminy Stary Targ z dnia 08 grudnia 2014r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy i ich składów .

Uchwały podjęte na sesji w dniu 13 paźdiernika 2016r

Uchwała nr XX/142/2016 w sprawie: zmian budżetu Gminy na rok 2016.

Uchwała nr XX/143/2016 w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu.

Uchwała nr XX/144/2016 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stary Targ z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie w 2017r.

Uchwała nr XX/145/2016 w sprawie: zaskarzenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Pomorskiego dot. stwierdzenia niewazności uchwały nr XVIII/123/2016 Rady Gminy Stary Targ z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia m.p.z.p. dla fragmentu gminy Stary Targ w rejonie obrębów Tropy Sztumksie i Kalwa pod nazwą " Wiatraki Tropy".

Uchwała nr XX/146/2016 w sprawie: wyrazenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym przez Gminę Stary Targ samodzielnego lokalu mieszkalnego, połozonego w miejscowości Pozolia 1/2.

Uchwała nr XX/147/2016 w sprawie: wyrazenia zgody na zbycie w trybie przetargu pismenego nieograniczonego przez Gminę Stary Targ samodzielnego lokalu mieszkalnego, połozonego w miejscowości Pozolia 1/4.

Uchwała nr XX/148/2016 w sprawie: wyrazenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieograniczonego przez Gminę Stary Targ samodzielnego lokalu mieszkalnego, połozonego w miejscowości Zielonki 1g/7.

Uchwała nr XX/149/2016 w sprawie: zamiaru utworzenia filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Targu z siedzibą w Waplewie Wielkim 15 wchodzącej w skłąd Zespołu Skół w Starym Targu i zamiaru utworzenia Przedszkola z siedzibą w Waplewie Wielkim 15, które będzie filią Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Targu im. Franciszka Jujki wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Starym Targu.

Uchwały podjęte na sesji w dniu 10 listopada 2016r.

Uchwała nr XXI/150/2016 w sprawie: przyjęcia do realizacjienie GOK w Starym Targu w sprzęt do imprez kuluralnych w ramach poddziałania "Wsparciena wdrozenie operacji w ramach strategii rozowju lokalnego kierowanegoprzez społeczność" z włączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała nr XXI/151/2016 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017r.

Uchwała nr XXI/152/2016 w sprawie: dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz zasad jej poboru.

Uchwała nr XXI/153/2016 w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowy

Uchwała nr XXI/154/2016 w sprawie:stawek opłaty od posiadania psów i termnów płatności w 2017r.

Uchwała nr XXI/155/2016 w sprawie:uchylenia uchwały nr XX/149/2016 Rady Gminy Stary Targ z dnia 13 października 2016r. w sptrrawie zamiaru utworzenia filii Publicznej SP w Startym Targu...

Uchwała nr XXI/156/2016 w sprawie:zmian budzetu Gminy Stary Targ na 2016r.

Uchwała nr XXI/157/2016 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała nr XXI/158/2016 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sztumskiego w roku 2017.

Uchwały podjete w dniu 29 grudnia 2016r.

Uchwała nr XXII/159/2016 w sprawie zmian budzetu Gminy Stary targ na 2016r.

Uchwała nr XXII/160/2016 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwała nr XXII/161/2016 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwała nr XXII/162/2016 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Stary Targ do zaciagania kredytów i pozyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00zł.

Uchwała nr XXII/163/2016 w sprawie: dokonania ziany treści uchwały nr IX/44/2015 Rady Gminy Stary Targ z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zarządzania poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

Uchwała nr XXII/164/2016 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Stary Targ na 2017r.

Uchwała nr XXII/165/2016 w sprawie: nawiązania wspólpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Stary Targ a Miastem Nowy Targ.

Uchwała nr XXII/166/2016 w sprawie: uchwalenia zmiany m.p.z.p. obszaru zainwestowania wsi Waplewo Wielkie i Waplewko zatwierdzonego uchwała RG Stary Targ nr XXX/278/2006 z dnia 26 stycznia 2006r. (ogłoszony w DZ.U.W. Pomorskiego nr 51 poz. 1050 z 15 maja 2006r)

Uchwała nr XXII/167/2016 w sprawie: sposobu gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew rosnących na terenach będących wałasnością Gminy Stary Targ.

Uchwała nr XXII/168/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej przez Gminę Stary Targ nieruchomości gruntowej, stanowiącej działke ewidencyjną nr 85/4, połozonej w miejscowości Waplewo Wielkie.

Uchwała nr XXII/169/2016 w sprawie: 

Uchwała nr XXII/170/2016 w sprawie:  szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuncze z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółówych warunków częśiowego lub całkowitego zwolnienia od o trybu ich pobierania.

Uchwała nr XXII/171/2016 w sprawie: zmiany nazwy ulic w miejscowości Stary Targ.

Uchwała nr XXII/172/2016 w sprawie: wyrazenia zgody na współdziałanie Gminy Stary Targ z Gminą Lubichowo w celu wspólnej realizacji projektu "Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE w Gminie Lubichowo i Stary Targ".

Uchwała nr XXII/173/2016 w sprawie:awę nieruchomości polozonej we wsi Bukowo stanowiącej własność Gminy Stary Targ na okres powyżej 3 lat...

Uchwała nr XXII/2016 w sprawie: wyrazenia zgody na wydzierzawienie na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym- po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem była ta sama nieruchomość- w drodze kolejnej umowy dzierzawy, nieruchomości połozonej na terenie Gminy Stary Targ.Opublikował: Alicja Kowalczyk
Publikacja dnia: 11.01.2018
Podpisał: Alicja Kowalczyk
Dokument z dnia: 22.04.2016
Dokument oglądany razy: 7 666